Jdi na obsah Jdi na menu
 


Darovací smlouva 2

XXXXX s. r. o.,

IČ.: 123456

Hlavni 0

731 00  Havířov

jednatel firmy „Ing. LLLLL Llll“

(dále jen „Dárce“)

 

a

 

Ing. YYYYY Yyyyy

Dělnická 0

731 00  Havířov-Podlesí

(dále jen „Obdarovaný“)

 

tuto

 

Darovací smlouvu

 

  1.  

 

Dárce tímto daruje obdarovanému rodinný dům na parcele č. 0, o výměře 179 m2, v obci Ostrava-Fifejdy katastrální území Ostrava-Fifejdy. Dům je zapsán na listu vlastnictví č. 0
u katastrálního úřadu Moravskoslezského kraje katastrální pracoviště Ostrava. Ing. OOOOO Oooo ocenil tuto nemovitost znaleckým posudkem ze dne 16. 4.2015 částkou
3 259 000 Kč (slovy třimilionydvestěpadesátdevět tisíc korun českých).  

 

  1.  

 

Dárce nabyl tuto nemovitost na základě kupní smlouvy č. 0 ze dne 12. 7. 2005 od UUUUU Uuuuuu bytem Ostrava Hulváky 0, 700 30 Ostrava.

 

  1.  

 

Obdarovaný uvedený dar v celém rozsahu přijímá. Obdarovaný podpisem této smlouvy potvrzuje, že stav darované nemovitosti je mu znám. Vlastnické právo obdarovaného vznikne vkladem do katastru nemovitosti.

 

 

Ostrava 30. 6. 2015                                                                         

 

 

 

 

......……………………..                                                                                         ……………………….

(vlastnoruční podpis)                                                                                 (vlastnoruční podpis)  

Ing. LLLLL Lllllll                                                                                       Ing. YYYYY Yyyyy

          dárce                                                                                                        obdarovaný