Jdi na obsah Jdi na menu
 


Návrh na vklad

 

 

 

Návrh na vklad do katastru nemovitostí

podle § 14 zákona č. 256/2013 Sb.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spisová značka

 

 

vyplní katastrální úřad

Určeno:

Katastrálnímu úřadu pro

Moravskoslezský kraj

Katastrálnímu pracovišti

Karviná

 

 

I.

Údaje o účastnících řízení – fyzických osobách

 

pořadové číslo

příjmení

jméno, příp. jména

titul před

titul za

1

Moudrý

Petr

 

 

rodné číslo (nebylo-li přiděleno, datum narození)

číslo EČI**) dokladu navrhovatele (byl-li vydán)

typ EČI**) dokladu

640416/5564

 

 

Adresa místa trvalého pobytu (není-li povolen, adresa bydliště)

ulice

č.p./č.ev.*)

č.orient.

část obce (v Praze název katastrálního území)

Dělnická

4

 

Lazy

PSČ

obec

 městský obvod v Praze

stát (vyplňte pouze v případě cizího státu)

735 11

Orlová

 

 

Adresa pro doručování, pokud je odlišná od adresy místa trvalého pobytu

ulice

č.p./č.ev.*)

č.orient.

část obce (v Praze název katastrálního území)

 

 

 

 

PSČ

obec

městský obvod v Praze

 

 

 

příjmení a jméno zástupce, pokud je účastník zastoupen

podpis navrhovatele/zástupce*)

 

 

                           

 

pořadové číslo

příjmení

jméno, příp. jména

titul před

titul za

2

Moudrý

Dominik

 

 

rodné číslo (nebylo-li přiděleno, datum narození)

číslo EČI**) dokladu navrhovatele (byl-li vydán)

typ EČI**) dokladu

450512/2256

 

 

Adresa místa trvalého pobytu (není-li povolen, adresa bydliště)

ulice

č.p./č.ev.*)

č.orient.

část obce (v Praze název katastrálního území)

Dělnická

4

 

Lazy

PSČ

obec

 městský obvod v Praze

stát (vyplňte pouze v případě cizího státu)

735 11

Orlová

 

 

Adresa pro doručování, pokud je odlišná od adresy místa trvalého pobytu

ulice

č.p./č.ev.*)

č.orient.

část obce (v Praze název katastrálního území)

 

 

 

 

PSČ

obec

městský obvod v Praze

 

 

 

příjmení a jméno zástupce, pokud je účastník zastoupen

podpis navrhovatele/zástupce*)

 

 

                           

*)   Nehodící se škrtněte.                          **) EČI doklad = elektronicky čitelný identifikační doklad

 

 

II.A

Označení práv, která mají být zapsána ke stavbám, pozemkům a právu stavby

 

 

Navrhuje se

vklad

výmaz vkladem

 

vlastnického práva

 

práva stavby

 

práva stavby

 

věcného břemene

 

věcného břemene

 

zástavního práva

 

zástavního práva

 

budoucího zástavního práva

 

budoucího zástavního práva

 

podzástavního práva

 

podzástavního práva

 

předkupního práva, bylo-li zřízeno jako právo věcné

 

předkupního práva

 

budoucího výměnku

 

budoucího výměnku

 

přídatného spoluvlastnictví

 

přídatného spoluvlastnictví

 

správy svěřenského fondu

 

správy svěřenského fondu

 

výhrady vlastnického práva, byla-li zřízena jako právo věcné

 

výhrady vlastnického práva

 

výhrady práva zpětné koupě, byla-li zřízena jako právo věcné

 

výhrady práva zpětné koupě

 

výhrady práva zpětného prodeje, byla-li zřízena jako právo věcné

 

výhrady práva zpětného prodeje

 

zákazu zcizení nebo zatížení, byl-li zřízen jako právo věcné

 

zákazu zcizení nebo zatížení

 

výhrady práva lepšího kupce, byla-li zřízena jako právo věcné

 

výhrady práva lepšího kupce

 

ujednání o koupi na zkoušku, bylo-li zřízeno jako právo věcné

 

ujednání o koupi na zkoušku

 

nájmu (se souhlasem vlastníka)

 

nájmu

 

pachtu (se souhlasem vlastníka)

 

pachtu

 

vzdání se práva na náhradu škody na pozemku

 

vzdání se práva na náhradu škody na pozemku

Uveďte stručný popis práva podle předložené listiny. Při označování osob, kterým právo svědčí, můžete využít pořadová čísla z části I. formuláře.

V případě vlastnického práva uveďte zejména jeho nabyvatele, dále zda je právo nabýváno k celku nebo jsou nemovitosti nabývány do spoluvlastnictví, zda jsou nemovitosti nabývány do společného jmění manželů nebo do jiného majetkového společenství manželů podle cizího práva atd. Nabývá-li nemovitost do svého spoluvlastnictví více osob, uveďte, zda jsou jejich podíly stejné, pokud stejné nejsou, uveďte i velikost těchto podílů pro jednotlivé osoby.

Pokud spolu s vlastnickým právem pro Českou republiku, kraj, obec či podílníky podílového fondu vzniká další oprávnění, uveďte, o jaké oprávnění se jedná a pro koho vzniká (např. příslušnost hospodařit s majetkem státu, hospodaření příspěvkové organizace se svěřeným majetkem obce či kraje ...).

V případě zástavního/budoucího zástavního/podzástavního práva označte pohledávky, k jejichž zajištění je zřizováno, a osobu/osoby zástavního věřitele, případně jeho podíl na pohledávce vyjádřený zlomkem, procentem nebo výší části jistiny.

V případě věcného břemene uveďte obsah a rozsah oprávnění, dobu trvání a označte oprávněnou osobu nebo nemovitost oprávněného vlastníka.

V případě ostatních práv uveďte zejména dobu trvání a označte oprávněnou, příp. povinnou osobu (je-li odlišná od vlastníka věci). V případě výmazu práva označte rušené právo číslem řízení, pod kterým bylo zapsáno do katastru, nebo jinými vhodnými údaji.

Dokládá se smlouva o věcném břemeni pro Dominika Moudrého na dožití.

 

 

 

 

 

 

 

v pořadí

Uveďte pouze v případě, že pro nově vznikající právo bylo v minulosti vyhrazeno přednostní pořadí nebo se jedná o zástavní právo, které má být zapsáno namísto uvolněného zástavního práva nebo zaměněno za jiné zástavní právo

 

Číslo řízení, pod kterým byla zapsána poznámka nebo zástavní právo určující pořadí

 

podle poznámky o výhradě přednostního pořadí

 

 

uvolněného zástavního práva

 

 

zástavního práva, za které má být po jeho zániku zaměněno

 

k následujícím nemovitostem:

Pozemky:

Pozemky označte parcelním číslem a názvem katastrálního území. Pokud se pozemky nacházejí v tomtéž katastrálním území, uveďte název katastrálního území pouze na prvním řádku.

Pokud se jedná o katastrální území se dvojí číselnou řadou parcel a na listu vlastnictví je před parcelním číslem pozemku uvedena zkratka „st.“, uveďte parcelní číslo včetně této zkratky.

Jedná-li se o pozemek ve zjednodušené evidenci, uveďte v položce „údaje dřívější pozemkové evidence“ údaj o původu jeho parcelního čísla, a to zkratkou EN pro původ „evidence nemovitostí“, PK pro původ „pozemkový katastr“ a GP pro původ „přídělový plán nebo jiný podklad“. V případě, že předmětný pozemek byl v minulosti dotčen změnou hranice katastrálního území, uveďte zde rovněž název původního katastrálního území, ze kterého jeho parcelní číslo pochází.

Jedná-li se o nově zapisovaný pozemek podle geometrického plánu, uveďte také číslo tohoto geometrického plánu.

Jedná-li se o díl pozemku podle geometrického plánu, uveďte za parcelním číslem lomítko a označení příslušného dílu písmenem malé abecedy.

Spoluvlastnický podíl nevyplňujte, pokud je právo nabýváno k celku. Pokud je nabýváno nebo zatěžováno více spoluvlastnických podílů zároveň, uveďte celkový spoluvlastnický podíl (součet všech nabývaných nebo zatížených podílů).

katastrální území

parcelní číslo

údaje dřívější pozemkové evidence

číslo geom. plánu

spoluvl. podíl

Orlová-Lazy

563/8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stavby (pouze pokud nejsou součástí pozemku):

Uveďte, o jaký typ stavby se jedná – zda jde o budovu (bud.), rozestavěnou budovu (rozestav.) nebo o vodní dílo (v. dílo).

Budovu označte číslem popisným nebo evidenčním a údajem o části obce. Pokud se číslo popisné ani evidenční budově nepřiděluje, uveďte pouze namísto části obce způsob jejího využití. Dále budovu označte údaji o pozemku (všech pozemcích), na kterém je budova postavena.

Rozestavěnou budovu označte údaji o pozemku (všech pozemcích), na němž je rozestavěna, a označením, že se jedná o rozestavěnou budovu (typ).

Vodní dílo označte údaji o pozemku (všech pozemcích), na němž je postaveno, a způsobem jeho využití.

Spoluvlastnický podíl uveďte podle pravidel popsaných u předchozího odstavce

stavba

na pozemku

spoluvl. podíl

typ

č.p./ č.ev.*)

část obce/

způsob využití stavby*)

katastrální území

parcelní číslo

BUD.

4

Bytová jednotka

Orlová-Lazy

563/8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Právo stavby:

Uveďte, pro jaký typ stavby bylo právo stavby zřízeno (účel práva stavby).

Pozemek, který je zatížen právem stavby, a podíl na právu stavby uveďte podle pravidel popsaných u odstavce „Pozemky“.

účel práva stavby

k pozemku

podíl na právu stavby

katastrální území

parcelní číslo

číslo geom. plánu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

*)   Nehodící se škrtněte.

 

 

 

III.

Sdělení pro katastrální úřad

 

Kontaktní údaje:

Zde můžete uvést údaje, které v případě potřeby urychlí Vaše kontaktování a řešení případného problému. Uvedení kontaktních údajů je nepovinné.

Pokud zároveň žádáte i o zaslání informace o tom, že došlo k vyznačení, že právní vztahy k Vašim nemovitostem jsou dotčeny změnou (zaplombování), na některý z kontaktních údajů (e-mail, telefon), vyjádřete tuto skutečnost zaškrtnutím pole před tímto údajem.

Poř. číslo

účastníka

ID datové schránky

e-mail

telefon

1

 

       petr.moudry@seznam.cz

  456 456 456

2

 

       dominik.moudry@centrum.eu

  123 123 123

 

 

 

  

 

 

       

  

 

 

 

  

 

 

 

  

Na základě předložené listiny se zároveň žádá o zápis:

 poznámky o výhradě přednostního pořadí pro jiné právo

 poznámky o ujednání o tom, že vlastník pozemku nemá předkupní právo k právu stavby

 poznámky o ujednání o tom, že vlastník práva stavby nemá předkupní právo k pozemku

 poznámky o výhradě souhlasu se zatížením práva stavby

 poznámky o závazku nezajistit zástavním právem ve výhodnějším pořadí nový dluh

 poznámky o závazku neumožnit zápis nového zástavního práva namísto starého

 upozornění na závazek zástavního věřitele nepožádat o výmaz zástavního práva

Další sdělení:

 

 

 

 

 

 

Číslo jednací nebo jiné označení věci na straně vyhotovitele listiny

 

         

 

IV.

Listy formuláře

 

Počet samostatných listů formuláře:

Část I. Údaje o účastnících řízení – fyzických osobách – pokračování

1

Část I. Údaje o účastnících řízení – právnických osobách – pokračování

 

Část II.A – Označení práv, která mají být zapsána ke stavbám a pozemkům

2

Část II.B – Označení práv, která mají být zapsána k jednotkám vymezeným podle zákona o vlastnictví bytů

 

Část II.C – Označení práv, která mají být zapsána k jednotkám vymezeným podle občanského zákoníku

 

 

V.

Přílohy návrhu na vklad

 

Stručný název přílohy:

v počtu:

Smlouva o věcném břemeni pro pana Dominika Moudrého ze dne 14. 12. 2018

3