Jdi na obsah Jdi na menu
 


Žádost o stavební povolení

Městský úřad Vratimov

odbor výstavby a životního prostředí

Radniční náměstí 300

739 34  Vratimov

 

                                                                          

Věc:    ŽÁDOST O  STAVEBNÍ  POVOLENÍ

 

podle ustanovení § 110 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a § 18b vyhlášky č. 503/2006  Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

 

ČÁST A

 1. Identifikační údaje stavebního záměru

(název, místo, účel stavby)

Stavba nového rodinného domu v katastrálním území Šenov.

 

II. Identifikační údaje stavebníka

(fyzická osoba uvede jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu popřípadě též  adresu pro doručování, není-li shodná s místem trvalého pobytu; pokud záměr souvisí s její podnikatelskou činností, uvede fyzická osoba jméno, příjmení, datum narození, IČ, bylo-li přiděleno, místo trvalého pobytu popřípadě též adresu pro doručování, není-li shodná s místem trvalého pobytu; právnická osoba uvede název nebo obchodní firmu, IČ, bylo-li přiděleno, adresu sídla popřípadě též adresu pro doručování, není-li shodná s adresou sídla, osobu oprávněnou jednat jménem právnické osoby)

 

Bytové družstvo Slunéčko 

IČ : 222 22 222

Na Nábřeží  123/2

739 34 Vratimov

 

Telefon: 362 523 668

E-mail: slunecko@seznam.cz

 

Oprávněnou osobou jednat je Martin Kopal - předseda družstva, Andrea Gregorová - členka  představenstva.

 

Podává-li žádost  více osob, připojují se  údaje obsažené v tomto bodě  v samostatné příloze:

           ano                  ne

 

III. Stavebník jedná  

   samostatně    

   je zastoupen; v případě zastoupení na základě plné moci, je plná moc připojena v samostatné příloze (u fyzické osoby se uvede jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu popřípadě též adresu pro doručování, není-li shodná s místem trvalého pobytu; právnická osoba uvede název nebo obchodní firmu, IČ, bylo-li přiděleno, adresu sídla popřípadě též adresu pro doručování, není-li shodná s adresou sídla, osobu oprávněnou jednat jménem právnické osoby):

 

Stavební dozor bude vykonávat a stavba bude realizována odbornou firmou Matapat, s. r. o., Hasičská 1133, 739 34 Vratimov, IČ 12 34 56 78.

 

 

IV.   Údaje o  stavebním záměru  a jeho popis

  nová stavba

  změna dokončené stavby (nástavba, přístavba, stavební úprava)

  soubor staveb

  podmiňující přeložky sítí technické infrastruktury

  stavby zařízení staveniště

  stavba byla umístěna územním rozhodnutím / územním souhlasem / veřejnoprávní smlouvou,

které vydal Městský úřad Šenov, dne  2. 4. 2013 pod č.j. 56789/2013.

 

Základní údaje o stavebním záměru podle projektové dokumentace (obec, ulice, číslo popisné / evidenční, účel užívání stavby, zastavěná plocha, počet nadzemních a podzemních podlaží,  výška / hloubka stavby), jeho členění, technickém nebo výrobním zařízení, budoucím provozu a jeho vlivu na zdraví a životní prostředí a o souvisejících opatřeních:

 

Stavba rodinného domu je o velikosti 198 m2, 2 nadzemní podlaží, 1 podkroví a 1 podzemní podlaží. Výška stavby je 12 m a hloubka podzemního podlaží je 3 m. Stavba bude realizována v obci Vratimov, katastrální území Vratimov. Stavba bude na pozemku se současným využitím druhu pozemku – zahrada, parcelní číslo  123/2 o výměře 1 500 m2 na Listu vlastnictví 125.

 

Změna dokončené stavby (nástavba, přístavba nebo stavební úpravy) se navrhuje z důvodu změny v užívání stavby:           ne

   ano

 

Statistické údaje (u staveb obsahujících byty):

Nová výstavba: Rodinný dům

počet bytů 4

užitková plocha všech bytů v m² (bez plochy nebytových prostor) 150 m2

 

Změna dokončené stavby (nástavba, přístavba, stavební úprava):

počet nových bytů.…………………….. ……………..…………………………………….……………..

počet zrušených bytů.…………………….. ……………..………………………………….……………..

počet bytů, ve kterých se provádí stavební úpravy……..…………………………………….……………..

užitková plocha všech bytů v m² (bez plochy nebytových prostor)…………………………………………

 

 1. U dočasného stavebního záměru

Doba trvání: březen 2015 – říjen 2016

 1. Údaje o místu stavebního záměru

(stavební pozemek popřípadě pozemky, které se mají použít jako staveniště)

 

obec

katastrální území

parcelní č.

druh pozemku podle katastru nemovitostí

výměra [m²]

 

Šenov

Šenov

123/2

zahrada

1 500 m2

 

 

 

 

 

 

 

Jedná-li se o více pozemků,  připojují se údaje obsažené v tomto bodě  v samostatné příloze: 

 ano         ne

 1. Zhotovitel stavebního záměru stavební podnikatel

Název a sídlo stavebního podnikatele (pokud je znám), IČ, bylo-li přiděleno

Matapat, s. r. o.

Hasičská 1133

739 34  Vratimov

IČ: 12 34 56 78

 1. Předpokládaný termín zahájení a dokončení stavebního záměru

Zahájení: březen 2015 

Dokončení: říjen 2016

 1. Orientační náklady na provedení stavebního záměru: 4 000 000 Kč
 2. Užití sousedního pozemku nebo stavby

K provedení stavebního záměru má být použit sousední pozemek (stavba)        ano      ne

Pokud ano, je vyjádření vlastníka této nemovitostí připojeno v samostatné příloze.

 

 

Vratimov31. 10. 2014

 

(vlastnoruční podpis)

                                                                 Martin Kopal

                                                             předseda družstva
ČÁST B

Přílohy  žádosti o povolení stavby:

 

 1. Doklad prokazující vlastnické právo k pozemku nebo stavbě anebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření anebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě, pokud stavební úřad nemůže existenci takového práva ověřit v katastru nemovitostí dálkovým přístupem; smlouva o výstavbě nebo rozhodnutí shromáždění vlastníků jednotek přijaté podle zvláštního právního předpisu (je-li stavebníkem společenství vlastníků jednotek).

 

 1. Plná moc v případě zastupování stavebníka, není-li udělena plná moc pro více řízení, popřípadě plná moc do protokolu.

 

 1. Seznam a adresy osob, které mají vlastnická práva nebo práva odpovídající věcnému břemenu k sousedním pozemkům nebo stavbám na nich, a tato práva mohou být prováděním stavby přímo dotčena. Je-li těchto osob více než 30, identifikují se pouze označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí.

 

 1. Plán kontrolních prohlídek stavby.

 

 1. Projektová dokumentace podle přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., jejíž součástí jsou:
  • závazná stanoviska dotčených orgánů, popřípadě jejich rozhodnutí opatřená doložkou právní moci nebo jiné doklady podle zvláštních právních předpisů, pokud mohou být veřejné zájmy, které tyto orgány podle zvláštního právního předpisu hájí, prováděním stavby dotčeny,
  • stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem, popřípadě vyznačená na situačním výkresu,
  • plán provedení kontroly spolehlivosti konstrukcí stavby z hlediska jejich budoucího využití,

nebo vyhlášky č. 146/2008 Sb.

 

 1. Územní rozhodnutí nebo veřejnoprávní smlouva územní rozhodnutí nahrazující anebo územní souhlas včetně celkové situace v měřítku katastrální mapy ověřené stavebním úřadem (pokud je pro daný případ stavebním zákonem vyžadován a vydal jej jiný orgán než stavební úřad, který provedení stavby povoluje).

 

 1. Další přílohy podle části A

        k bodu II. žádosti

        k bodu VI. žádosti

        k bodu X. žádosti“.

 

 

Fvn  Dokládám v části B k bodu 5 žádosti - projednání napojení na inženýrské sítě (voda, plyn, energie, kanalizace). Stanovisko ze dne 26. 10. 2014 s Energo a.s., RWE a.s., OVAK a.s.

 

Dokládám v části B bodu 3 žádosti - Sousední pozemky jsou v katastrálním území Šenov – parcelní číslo 123/1 zahrada na LV č. 456, parcelní číslo 123/3 rodinný dům na LV č. 65 a místní komunikace – cesta, parcelní číslo 456/1. Majitelem sousedních pozemků je pan Jan Pastorek, r.č. 901023/1234 bytem Hlavní 65, Šenov 739 34. Podal námitku proti stavbě nového rodinného domu. Námitka se týkala příjezdové komunikace, která není dostatečně zpevněna pro příjezd těžkotonážních nákladních aut ke stavbě.

 

 

 

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“.