Jdi na obsah Jdi na menu
 


Usnesení o odepření nahlížení do spisu

Usnesení o odepření nahlížet do spisu

 

 

Městský úřad ve Vyškově

stavební odbor

Masarykovo nám. 108/1

682 01  Vyškov

 

Účastník řízení:

 

YYYYY Yyyyy

Hasičská 11

683 05  Brno

 

 

Č.j.: 2049/2018/PÍ

 

 

Vyřizuje: PPPPP ÍÍÍÍÍÍÍ

                     

 

           Vyškov 30. 11. 2018

 

 

USNESENÍ

 

Městský úřad ve Vyškově, jako věcně a místně příslušný správní orgán, podle
§ 38 odst. 5 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zák. č. 413/2005 Sb, rozhodl ve věci účastníka řízení YYYYY Yyyyy takto:

 

Paní YYYYY Yyyyy se odepírá nahlížet do spisu sp. zn. 87/2018/XY vedeného ve věci stavebního povolení rodinného domu.

 

 

ODŮVODNĚNÍ

 

Dne 22. 11. 2018 požádala písemně YYYYY Yyyyy, o nahlédnutí do spisové dokumentace
č. j. 87/2018/XY ve věci stavebního povolení rodinného domu pana XXXXX Xxxxx.

 

Během prošetření však bylo zjištěno, že YYYYY Yyyyy není účastníkem řízení, a ve své žádosti neprokázala právní zájem ani jiný vážný důvod pro povolení tohoto úkonu.

 

 

POUČENÍ

 

Proti tomuto usnesení se lze podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, a to podáním učiněným u Městského úřadu ve Vyškově. Podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolání nemá odkladný účinek.

 

 

 

 

(vlastnoruční podpis)

PPPPPPP ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ

            vedoucí stavebního odboru