Jdi na obsah Jdi na menu
 


Předvolání

Městský úřad v Senetářově

odbor ochrany životního prostředí

oddělení přestupků

Svornosti 2

686 01  Senetářov

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Č. j. 12345         

Spis. Zn. NO-2014-12345                                                                Ostrava dne 12. 9. 2014                                                                                             

 

doručí se: Petr Hrabal, trv. bytem Hlavní 46, Havířov, 736 01, r. č. 642015/3564

 

Předvolání obviněného  k ústnímu jednání v jeho přestupkové věci

 

Dne 12. 9. 2014 byl Městským úřadem v Senetářově, odborem ochrany životního prostředí, jako věcně i místě příslušným přestupkovým orgánem vydán podle § 87 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o přestupcích“) příkaz o uložení sankce za přestupek podle § 45 odst. 1 a 2 zákona o přestupcích, jehož jste se měl dopustit dne 8. 9. 2014 tím, že jste měl znečistit životní prostředí v obci Senetářově pohazováním odpadu z domácnosti na černou skládku za obcí Senetářov.

 

Tímto Vás v souladu s § 59 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, předvoláváme jako účastníka řízení – obviněného k účasti na ústním jednání v dané věci.

 

Dostavte se

 

Dne 30. 9. 2014 v 15:00 hod. do budovy Městského úřadu v Senetářově,

 

oddělení přestupku, Svornosti 2, 686 01  Senetářov, dveře č. 5

 

S sebou přineste Váš průkaz totožnosti a toto předvolání.

 

Poučení:

V souladu s ustanovením § 4 odst. 2 správního řádu Vás poučuji o tom, že:

 • dle § 33 správního řádu si účastník může zvolit zmocněnce. Zmocnění k zastoupení se prokazuje písemnou plnou mocí. Plnou moc lze udělit i ústně do protokolu. V téže věci může mít účastník současně pouze jednoho zmocněnce.
 • dle § 36 odst. 1 správního řádu nestanoví-li zákon jinak, jsou účastníci oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí; správní orgán může usnesením prohlásit, dokdy mohou účastníci činit své návrhy.
 • dle § 36 odst. 2 správního řádu mají účastníci právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Pokud o to požádají, poskytne jim správní orgán informace o řízení, nestanoví-li zákon jinak.
 • dle § 36 odst. 3 správního řádu nestanoví-li zákon jinak, musí být účastníkům před vydáním rozhodnutí ve věci dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí; to se netýká žadatele, pokud se jeho žádosti v plném rozsahu vyhovuje, a účastníka, který se práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí vzdal.
 • dle § 36 odst. 4 správního řádu je účastník nebo jeho zástupce povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele.
 • dle § 38 odst. 1 správního řádu         mají účastníci a jejich zástupci právo nahlížet do spisu, a to i v případě, že je rozhodnutí ve věci již v právní moci. S právem nahlížet do spisu je spojeno právo činit si výpisy a právo na to, aby správní orgán pořídil kopie spisu nebo jeho části.
 • dle § 50 odst. 2 správního řádu podklady pro vydání rozhodnutí opatřuje správní orgán. Jestliže to nemůže ohrozit účel řízení, může na požádání účastníka správní orgán připustit, aby za něj podklady pro vydání rozhodnutí opatřil tento účastník. Nestanoví-li zvláštní zákon jinak, jsou účastníci povinni při opatřování podkladů pro vydání rozhodnutí poskytovat správnímu orgánu veškerou potřebnou součinnost.
 • dle § 52 správního řádu jsou účastníci povinni označit důkazy na podporu svých tvrzení. Správní orgán není návrhy účastníků vázán, vždy však provede důkazy, které jsou potřebné ke zjištění stavu věci.
 • dle § 62 správního řádu může správní orgán uložit pořádkovou pokutu až do výše

50 000 Kč tomu, kdo v řízení závažně ztěžuje jeho postup tím, že

 • se bez omluvy nedostaví na předvolání ke správnímu orgánu,
 • navzdory předchozímu napomenutí ruší pořádek, nebo
 • neuposlechne pokynu úřední osoby.

Pořádkovou pokutu podle odstavce lze uložit i tomu, kdo učiní hrubě urážlivé podání.

 • jestliže se bez náležité omluvy nebo bez dostatečných důvodů na předvolání nedostavíte, může správní orgán vydat usnesení, na jehož základě budete předveden
 • jako obviněný z přestupku máte právo vyjadřovat se ke všem skutečnostem, které se Vám kladou za vinu a důkazům o nich, uplatňovat skutečnosti a navrhovat důkazy na svou obhajobu, podávat návrhy a opravné prostředky
 • dle § 74 zákona o přestupcích koná správní orgán v prvním stupni o přestupku ústní jednání. V nepřítomnosti obviněného z přestupku lze věc projednat jen tehdy, jestliže se odmítne, ač byl řádně předvolán, se k projednání dostavit nebo se nedostaví bez náležité omluvy nebo důležitého důvodu.

 

 

 

 

 

PPPPPPPP ÍÍÍÍÍÍÍÍ

referent správního orgánu