Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kupní smlouva

Kupní smlouva

(podle §588 občanského zákoníku)

 

 

Jaroslav Novotný, trvale bytem Dolní 87, Ludgeřovice, 742 83, RČ 698968/2222(prodávající)

 

a

 

Jana Nováková, trvale bytem Horní 78, Ludgeřovice, 742 83, RČ 698569/1111  (kupující)

 

 

uzavírají tuto kupní smlouvu:

 

 

I. Předmět koupě, doba a způsob dodání

 

Prodávající se zavazuje na základě této smlouvy dne 11. 9. 2013 osobně předat kupujícímu benzínovou sekačku na trávu (stáří 4 roky) včetně technické dokumentace.

 

 

II. Kupní cena

 

Kupující se zavazuje zaplatit do tří dnů od dodání sekačky kupní cenu ve výši 5 000 Kč na bankovní účet prodávajícího číslo 0009-23456789-800.

 

 

III. Prohlášení kupujícího

 

Kupující tímto prohlašuje, že byl detailně seznámen s technickým stavem sekačky i s jejím stářím.

 

 

IV. Možnost odstoupení od smlouvy

 

Jestliže jedna ze stran poruší některé z ustanovení této smlouvy, je druhá strana oprávněna od smlouvy odstoupit.

 

 

V. Prohlášení stran

 

Obě strany prohlašují, že si kupní smlouvu sepsanou na základě svobodné vůle přečetly a s jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

 

 

Praha 11. 9. 2013

 

 

 

Jaroslav Novotný                                                                              Jana Nováková

 (prodávající)                                                                                         (kupující)