Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rozhodnutí o nepovolení stavby + odvolání + výzva

Rozhodnutí nepovolení stavby

 

 

Městský úřad Opava

stavební odbor

Masarykovo náměstí 108/1
756 01  Opava

 

 

Účastníci řízení:

 


XXXXX Xxxxx

Nádražní 00

756 01 Opava

r. č. 0000000/0000

 

občanské sdružení „Opavský ptáčnik“

 

 

Č. j.: 1234/2016/PÍ                     dne 19. 2. 2016              Ing. PPPPPPPP ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ                                            

 

R O Z H O D N U T Í

 

 

Městský úřad v Opavě, odbor stavební jako věcně a místně příslušný správní orgán
dle ustanovení § 13 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona a ustanovení § 10 a § 11
odst. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

 

nepovoluje

 

stavbu rodinného domu na pozemku č. parcely 000/2 o rozloze 400 m2, v katastrálním území Opava, o velikosti zastavěné plochy 130 m2, a to z důvodu ochrany životního prostředí dle § 8 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny na základě žádosti pana XXXXX Xxxxx, bytem Nádražní 000, 756 01 Opava, r. č. 0000000/0000 ze dne 2. 2. 2016.

 

O d ů v o d n ě n í:

 

 

Správní orgán stavební odbor Městského úřadu v Opavě při rozhodování vycházel ze zákona o ochraně životního prostředí č. 114/1992 Sb., a vzal v úvahu, že stavba rodinného domu
se nachází v ochranném pásmu rybníka Opavanec, kde je výskyt vzácného ptactva na břehu rybníka poblíž stavby. I přesto, že se poměry v území se stavbou podstatně nezmění, je stavba zamítnuta. Stavba měla být zahájena 1. 5. 2016 a ukončená do 1. 10. 2017.

P o u č e n í:

 

V souladu s ustanovením § 81 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, můžou účastníci proti tomuto rozhodnutí podat odvolání,
a to ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje,  prostřednictvím Městského úřadu
v Opavě odboru stavebního ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí; prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává v počtu 2 stejnopisů.  

 

 

Opava 19. 2. 2016

 

 

(vlastnoruční podpis)

Ing. PPPPPPPPPP ÍÍÍÍÍÍÍÍ

vedoucí stavebního odboru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odvolání proti rozhodnutí o nepovolení stavby

 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje

28. října 117

702 18  Ostrava

 

prostřednictvím

 

Městský úřad Opava

stavební odbor

Masarykovo náměstí 108/1
756 01  Opava

 

Ostrava 25. 2. 2016

                             

Odvolání proti rozhodnutí č. j. 1234/2016/PÍ o nepovolení stavby ze dne 19. 2. 2016

Městský úřad Opava, stavební odbor, mi rozhodnutím č. j. 1234/2016/PÍ  ze dne 19. 2. 2016 stavbu nepovolil. Proti tomuto rozhodnutí si podávám v zákonné lhůtě odvolání.

K výše uvedenému chci uvést následující, že v ochranném pásmu rybníka Opavanec již stojí několik rodinných domů postavených v minulém roce, a proto nevidím důvod zamítnutí stavby rodinného domu.

S ohledem na shora uvedené skutečnosti navrhuji, aby Krajský úřad Moravskoslezského kraje jako odvolací orgán napadené rozhodnutí změnil tak, že stavba se povoluje.

 

S pozdravem

 

 

 

 

 

(vlastnoruční podpis)

 

 

 

XXXXX Xxxxxx

Nádražní 00

756 01 Opava

r. č. 00000000/0000

 

 

 

Městský úřad Opava

stavební odbor

Masarykovo náměstí 108/1
756 01  Opava

 

Účastnici řízeni:

XXXXX Xxxxx

Nádražní 00

756 01 Opava

r. č. 00000000/0000

 

 

Č. j.: 1234/2016/PÍ                           dne 26. 2. 2016                         Ing. PPPPPPP ÍÍÍÍÍÍÍÍÍ

 

 

 

 

V Ý Z V A
k odstranění nedostatku návrhu odvolání

 

 

Dne 25. 2. 2016 bylo u příslušného správního organu doručeno odvolání proti rozhodnutí ve věci návrhu pana XXXXX Xxxxx bytem Nádražní 284, Opava, 756 01 o povolení stavby ze dne 25. 2. 2016.

 

 Přezkoumáním Vašeho obsahu odvolání bylo zjištěno, že postrádá nezbytnou náležitost, a to datum narození.

 

Z tohoto důvodu Vás vyzýváme, abyste ve lhůtě do 15 dnů od doručení výzvy doplnil chybějící náležitosti.

 

Nebude-li nedostatek podaného návrhu ve stanovené lhůtě odstraněn, bude řízení ve věci zamítnutí stavby zastaveno.

 

 

 

(vlastnoruční podpis)

Ing. PPPPPPPP ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ

vedoucí stavebního odboru