Jdi na obsah Jdi na menu
 


Příkaz + odpor + výzva (přestupek)

 

 

Magistrát města Ostravy

odbor správní

oddělení dopravních přestupků

Prokešovo nám. 1803/8

729 30  Ostrava

                      

Účastník řízení:

XXXXXXX Xxxxx

Dlouhá 14

736 01  Havířov-Město

 

 

 

Č.j.:256/2018/PÍ                                                                                                     Ostrava 30. 1. 2018                

 

 

 

 

P Ř Í K A Z

 

 

Magistrát města Ostravy, oddělení správního řízení, rozhodl v souladu s ustanovením § 87 zákona
č. 250/2016 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o přestupcích“) a vydal tento příkaz.

 

Obviněná XXXXXXX Xxxxx, trvale bytem Dlouhá 14, 736 01 Havířov - Město, se uznává vinná
na základě porušení ust. § 4 písm. a, b) a ust. § 5 odst. 2 písm. b) zák. č. 361/2000 Sb., o provozu
na pozemních komunikacích a naplnění skutkové podstaty přestupku na úseku před alkoholismem
a jinými toxikomaniemi dle ust. § 30 odst. 1 písm. h) zák. č. 250/2016 Sb., o přestupcích, kterého
se dopustila tím, že dne 1. 1. 2018 v 02:45 hodin v Ostravě na ul. Stodolní řídila motorové vozidlo Peugeot 308 registrační značky 1T9 06-66 po předchozím požití alkoholických nápojů. Orientační dechovou zkouškou jí byla naměřena hodnota 0,12 promile.

 

Za spáchání uvedeného přestupku se obviněné XXXXXX Xxxxxx ukládá podle ustanovení
§ 11 odst. 1 písm. b) a § 49 odst. 2 zákona o přestupcích sankce

 

 

p o k u t a  ve výši  4 000 Kč,

 

 

která je splatná do 15 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto příkazu. 

 

 

ODÚVODNĚNÍ

 

 

Obviněná se při silniční kontrole přiznala, že dne 31. 12. 2017 okolo 24:00 hod. požila 0,2 l šampaňského, čemuž i odpovídala naměřená hodnota. Policejní hlídkou jmenována nebyla vyzvána k lékařskému vyšetření a odběru krve, ale pouze poučena o právu této možnosti, což nežádala.

 

 

POUČENÍ

 

Proti tomuto příkazu lze podat do 15 dnů ode dne jeho doručení odpor Magistrátu Města Ostravy, oddělení správního řízení v provozu na pozemních komunikacích. Jestliže si adresát uložené písemnosti písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, nevyzvedne, písemnost
se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty. Včasným podáním odporu se příkaz ruší
a přestupkový orgán pokračuje v řízení v ústním jednání.

 

 

 

 

 

(vlastnoruční podpis)

PPPPPP ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ

vedoucí správního odboru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXXXXXX Xxxxxx

Dlouhá 14

736 01  Havířov-Město

 

 

 

Magistrát města Ostravy

odbor správní

oddělení dopravních přestupků

Prokešovo nám. 1803/8

729 30  Ostrava

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               Ostrava 9. 2. 2018

 

 

  

Odpor proti příkazu Magistrátu města Ostrava

 

 

Dne 30. ledna 2018 mi byl doručen příkaz č. j. 256/2018/PÍ, kterým mi byla uložena pokuta ve výši
4 000 Kč za to, že jsem spáchala přestupek podle § 4 písm. a), b) a ustanovení § 5 odst. 2 písm.
b) zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a naplnění skutkové podstaty přestupku na úseku před alkoholismem a jinými toxikomaniemi dle ustanovení § 30 odst. 1 písm.
h) zákon č. 250/2016 Sb., o přestupcích.

 

Vzhledem k dlouhodobému užívání léků připravovaných na alkoholové bázi se domnívám, že z tohoto důvodu mně mohla být naměřena vyšší hodnota alkoholu v dechové zkoušce neb účinky šampaňského po tak dlouhé době by měly pominout.

 

Navrhuji, aby byl příkaz zrušen a zahájilo se přestupkové řízení.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               (vlastnoruční podpis)

                                                                                                                                                  XXXXXXXX Xxxxxxxx

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magistrát města Ostravy

odbor správní

oddělení dopravních přestupků

Prokešovo nám. 1803/8

729 30  Ostrava

 

Účastník řízení:

XXXXXXXX Xxxxxx

Dlouhá 14

736 01  Havířov-Město

 

 

 

 

Ostrava 16. 2. 2018

 

 

 

V Ý Z V A
k odstranění nedostatku návrhu odporu

 

 

Dne 9. 2. 2018 byla Magistrátu Města Ostravy doručený odpor od paní Kateřiny Kostkové,
bytem Dlouhá 14, 736 01 Havířov-Město, o zrušení příkazu, ve kterém byla stanovena vinná paní Kateřiny Kostkové podle zákona o přestupcích.

 

Přezkoumáním obsahu odporu bylo zjištěno, že postrádá nezbytnou náležitost, a to číslo jednací,
které bylo na vydaném příkazu uvedeno.

 

Magistrát Města Ostravy podle § 45 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., Správního řádu, 
vyzývá navrhovatelku XXXXXXXX Xxxxxx, bytem Dlouhá 14, 736 01 Havířov-Město, aby ve lhůtě
do 15 dnů odstranila nedostatek návrhu odporu tím, že uvede číslo jednací, které bylo na vydaném příkazu uvedeno.

 

Nebude-li nedostatek podaného návrhu odporu, tj. jednací číslo ve stanovené lhůtě odstraněno,
bude správní řízení zastaveno.

   

 

 

 

 

 

 

 

(vlastnoruční podpis)

PPPPPPPPP ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ

vedoucí správního odboru