Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zástavní smlouva

Zástavní smlouva

 

 

Smluvní strany této smlouvy, kterými jsou:

 

XXXXX Xxxxx

Hlavní 0

736 01  Havířov-Město

r. č.: 00000000/0000

(dále jen „zástavní dlužník“)

 

 

YYYYY Yyyyy

Dlouhá 00

736 01  Havířov-Město

r. č.: 00000000/0000

(dále jen „zástavní věřitel“)

 

 

 

 

Čl. 1

Předmět zástavního práva

 

Zástavní dlužník je výlučným vlastníkem, na základě kupní smlouvy ze dne 1. 2. 2001, obytného domu č. 00, Marušova 7, 739 34 Vratimov na parcele č. 000, zastavěné plochy o rozměru 439 m².  Vše je zapsáno u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj,

Katastrální pracoviště v Ostravě na listu vlastnictví č. 00 pro obec a katastrální území Vratimov. 

 

Dle znaleckého posudku Ing. XXXXX Xxxxx ze dne 2. 2. 2016, má zástava v době uzavření zástavní smlouvy hodnotu 1 300 000 Kč (slovy jeden milion tři sta tisíc korun českých). Vklad vlastnického práva povolen rozhodnutím Katastrálního úřadu v Ostravě, dne 4. 2. 2001, č. j. B 1221 120/C.

 

 

 

 

Čl. 2

Důvod zástavního práva a jeho zřízení

 

Zástavní dlužník je dlužníkem ze zástavní smlouvy o půjčce uzavřené dne 1. 1. 2000. Důvodem půjčky je zaplacení dluhu. Výše půjčky činí 890 000 Kč (slovy osm set devadesát tisíc korun českých), splatná je dne 1. 8. 2016. Půjčka je bezúročná. Zástavní právo vznikne vkladem do Katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj,

Katastrální pracoviště v Ostravě.

 

 

 

 

 

Čl. 3

Práva a povinnosti zástavního dlužníka

 

Zástavní dlužník prohlašuje, že na nemovitosti neváznou dluhy, věcná břemena ani jiné právní povinnosti. Zástavní dlužník dále prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy se neváže k nemovitosti žádný nájemní vztah.

 

 

 

Čl. 4

Závěrečná ustanovení

 

Smlouva je platná a účinná dnem podpisu této smlouvy obou smluvních stran. Věcně právní účinky smlouvy nastávají zápisem vkladu zástavního práva do katastru nemovitostí.

 

Smlouva je vyhotovena v 6 vyhotoveních, z nichž strany obdrží po jedné a po čtyřech vyhotoveních obdrží katastrální úřad.

 

Účastníci prohlašují, že si text smlouvy důkladně přečetli, s obsahem souhlasí a že tato smlouva byla uzavřena podle jejich skutečné, svobodné a vážné vůle a na důkaz toho pod ni připojují své podpisy.

 

 

 

Ostrava 1. 2. 2001

 

 

 

 

 

 

 

(vlastnoruční podpis)                                                                       (vlastnoruční podpis)

   zástavní dlužník                                                                                 zástavní věřitel

 

 

 

 

 

Přílohy

Znalecký posudek

List vlastnictví

Kupní smlouva