Jdi na obsah Jdi na menu
 


Smlouva o zápůjčce

SMLOUVA O ZÁPŮJČCE

 

 

 

Josef Novák

nar. 1.1.1950

bytem Pražská 123, Brno

 

(jako „zapůjčitel“)

 

a

 

Jan Novák

nar. 31.12.1980

bytem Brněnská 321, Praha

 

(jako „vydlužitel“)

                                              

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku

podle příslušných ustanovení občanského zákoníku

tuto následující smlouvu o zápůjčce :

 

 

  1. Zapůjčitel Josef Novák zapůjčuje na základě této smlouvy vydlužiteli Janu Novákovi částku ve výši 50.000,- Kč, slovy : Padesát tisíc korun českých, a to na základě požadavku vydlužitele vůči zapůjčiteli.
  2. Částka 50.000,- Kč byla předána vydlužiteli před podpisem této smlouvy v hotovosti, což vydlužitel svým podpisem této smlouvy níže výslovně potvrzuje.
  3. Vydlužitel se zavazuje, že zapůjčenou částku celou spolu s úroky splatí k rukám zapůjčitele, konkrétně pak v místě jeho bydliště, nejpozději do 31. května 2017.
  4. Dále se vydlužitel zavazuje, že jako úrok zaplatí věřiteli navíc celkem (za celé období trvání této zápůjčky) 10% z jistiny, tedy 5.000,- Kč navíc celkem, když tyto úroky jsou splatné spolu s jistinou.
  5. Pro případ prodlení vydlužitele s vrácením zapůjčených peněžních prostředků včetně úroků podle této smlouvy si strany této smlouvy sjednávají, a vydlužitel se zavazuje, že zapůjčiteli zaplatí, smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý započatý den prodlení, a to až do doby úplného zaplacení.

 

  1. Jakákoliv změna této smlouvy, její úprava, či zrušení mohou být zásadně provedeny pouze písemnou formou na listině podepsané všemi účastníky této smlouvy.
  2. Smluvní strany vzájemně prohlašují a stvrzují svými podpisy, že si smlouvu řádně zvážily, její celý text přečetly a pochopily, souhlasí s jejím obsahem a že ji uzavírají o své svobodné vůli, nikoliv pod nátlakem či za nevýhodných podmínek pro tu kterou smluvní stranu, ani v tísni a za rozumové slabosti nebo lehkomyslnosti, když nepožadují v této smlouvě žádnou další změnu ani doplnění.
  3. Smluvní strany dále prohlašují, že jsou plně svéprávné a neví o žádné skutečnosti, která by jim bránila tuto smlouvu platně uzavřít.
  4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem všech jejích účastníků. Smlouva byla vypracována ve 2 vyhotoveních, každé s platností originálu, kdy každý účastník smlouvy obdržel po jednom vyhotovení.

 

V Brně dne 1. března 2017

 

 

 

 

 

__________________________                                 __________________________

              Josef Novák                                                                           Jan Novák

                zapůjčitel                                                                               vydlužitel