Jdi na obsah Jdi na menu
 


Žádost o pokácení stromů + zamítavé rozhodnutí + odvolání proti rozhodnutí

 

XXXXXX Xxxxxx

Hasičská 3

739 34  Šenov

 

 

Městský úřad ve Vratimově

odbor životního prostředí

Radniční nám. 300

739 34  Vratimov

 

 

 

Vratimov 1. února 2018

 

 

Žádost o pokácení stromu

 

 

Vážení,

 

obracím se na Vás s žádostí o pokácení stromu na své zahradě parcelní č. 39 o rozměru 1 200 m2, v katastrálním území Vratimov. Důvodem je to, že v období bouřek a silných větrů ohrožuje lípa svými větvemi nejen můj rodinný dům, ale především je životu nebezpečná.

 

Dalším spoluvlastníkem ideální poloviny zahrady je můj bratr YYYYYY Yyyyy, Kaštanová 36, 739 34 Vratimov, který jako účastník řízení nemá proti pokácení stromu žádné námitky.

 

 

Očekávám Vaše brzké rozhodnutí.

 

S pozdravem

 

                                                                                             

                                                                                                         

(vlastnoruční podpis)

      XXXXXX Xxxxxx

 

 

 

 

Přílohy

List vlastnictví

Souhlasné stanovisko spoluvlastníka

 

 

 

Městský úřad ve Vratimově

odbor životního prostředí

Radniční nám. 300

739 34  Vratimov

 

 

XXXXXX Xxxxx

Hasičská 3

739 34  Vratimov

      

 

 

Č. j.: 17/2018/PÍ                                      14. 2. 2018                           Vyřizuje: PPPPPP ÍÍÍÍÍÍ

 

 

 

ROZHODNUTÍ

 

Městský úřad Vratimov, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný správní  orgán

dle § 8 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny  

 

z a m í t á

 

pokácení lípy na její zahradě, pozemku č. parcely 39 o rozměru 1 200 m2 v katastrálním území Vratimov, a to z důvodu nebezpečí poškození jeho rodinného domu v období bouřek a silných větrů na základě žádosti paní XXXXX Xxxx bytem Hasičská 3, 739 34 Vratimov, r. č. 0000000/0000 ze dne 1. února 2018.

 

Účastnící řízení:

- občanské sdružení „Šenovská lipka“

- XXXXXX Xxxxxr. č. 0000000/0000, bytem Hasičská 3, 739 34 Vratimov

 

O d ů v o d n ě n í:

 

Správní orgán, odbor životního prostředí, Městského úřadu ve Vratimově při rozhodování vycházel ze zákona o ochraně životního prostředí č. 114/1992 Sb., a vzal v úvahu, že v době bouřek a silných větrů ohrožuje lípa svými větvemi nejen její rodinný dům ale také obyvatele rodinného domu, a proto povolení pokácení lípy zamítá. Dále byla uvedená námitka občanského sdružení „Vratimská lipka“, který nesouhlasí s pokácením lípy, a to z důvodu, že strom je památkově chráněný a je evidentně zdravý.

 

 

 

 

 

P o u č e n í:

 

V souladu s ustanovením § 81 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, můžou účastníci proti tomuto rozhodnutí podat odvolání, a to ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje,  prostřednictvím Městského úřadu ve Vratimově, odboru životního prostředí ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává v počtu 2 stejnopisů.

 

 

 

Vratimov 14. února 2018

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   (vlastnoruční podpis)

                                                                                                                                    PPPPPPPPP ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ

vedoucí odboru životního prostředí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje

28. října 117

702 18  Ostrava

 

prostřednictvím

 

Městský úřad ve Vratimově

odbor životního prostředí

Radniční nám. 300

739 34  Vratimov

 

 

Ostrava 28. 2. 2018

 

 

Odvolání proti rozhodnutí č. j. 17/2018/PÍ o nepovolení pokácení lípy ze dne 14. 2. 2018

 

Městský úřad Vratimov, odbor životního prostředí, mi rozhodnutím č. j. 17/2018/PÍ ze dne
14. 2. 2018 nepovolil pokácet lípu, která v době bouřek a silných větrů ohrožuje svými větvemi nejen můj rodinný dům ale také obyvatele rodinného domu. Proti tomuto rozhodnutí si podávám v zákonné lhůtě odvolání.

 

K výše uvedenému chci uvést následující, že strom při větších poryvech větrů a bouřek ohrožuje bezpečnost obyvatel našeho rodinného domu č. p. 39, neboť lípa dosahuje výšky přes 10 metrů, objem kmene je 1,5 m ve výšce 1,3 m nad zemí a proto hrozí nebezpečí vyvrácení stromu na náš rodinný dům. Jako důkaz dokládám fotky pořízené v době bouřky.

 

S ohledem na shora uvedené skutečnosti navrhuji, aby Krajský úřad Moravskoslezského kraje jako odvolací orgán napadené rozhodnutí změnil tak, že se povoluje pokácení lípy.

                                                                         

                                                                                                                                                                                 

 

 

(vlastnoruční podpis)

XXXXXX Xxxxxx

Hasičská 3

739 34 Vratimov

 

 

 

 

Přílohy

Fotky pořízené v době bouřky