Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ohlášení stavby

Stavební úřad Frýdek-Místku

Radniční 1148

738 22  Frýdek-Místek

 

                                                                        

Věc:    OHLÁŠENÍ STAVBY

 

podle ustanovení § 104 odst. 1 písm. a) až e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a podle § 19 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

 

ČÁST A

I.Identifikační údaje stavebního záměru

Rodinný dům v obci Čeladná

 

II. Identifikační údaje stavebníka

Pavel Petr, trv. bytem Nádražní 284, 738 02 Frýdek-Místek, r. č. 681224/0358

Telefon / mobilní telefon: +420 765 777 888

 

Ohlašuje-li  stavební záměr  více osob, připojují se  údaje obsažené v tomto bodě  v samostatné příloze:

           ano                  ne

 

III. Stavebník jedná  

   samostatně    

   je zastoupen; v případě zastoupení na základě plné moci, je plná moc připojena v samostatné příloze

 

IV.Údaje o stavebním záměru a jeho popis

  nová stavba 

  změna dokončené stavby (nástavba, přístavba, stavební úprava)

  změna stavby před jejím dokončením

původní souhlas s ohlášením vydal…………………………………………….……………………….

dne  ……….………………..… pod č.j. ……………………..…………………..……………….…….

  soubor staveb

  podmiňující přeložky sítí technické infrastruktury

  stavby zařízení staveniště

  stavba byla umístěna územním rozhodnutím / územním souhlasem / veřejnoprávní smlouvou,

které vydal………………………………………………………….……………………………….…..

Základní údaje o stavebním záměru podle projektové dokumentace (obec, ulice, číslo popisné / evidenční, účel užívání stavby, zastavěná plocha, počet nadzemních a podzemních podlaží, výška / hloubka  stavby), jeho členění, technickém nebo výrobním zařízení, budoucím provozu a jeho vlivu na zdraví a životní prostředí a o souvisejících opatřeních:

 

Rodinný dům bude stavět na své zahradě o velikosti zastavěné plochy 130 m2, na pozemku parcelní č. 3846/2 o rozloze 400 m2. Katastrální území Čeladná, v obci Čeladná. Jedná se o rodinný dům určený k bydlení, nepodsklepený, o jednom nadzemním podlaží včetně podkroví, výška stavby 8 m.

 

Změna dokončené stavby (nástavba, přístavba nebo stavební úpravy) se navrhuje z důvodu změny v užívání stavby:           ne

   ano

Pokud ano, uvést nový způsob užívání stavby:...............................................................................................

.........................................................................................................................................................................

 

Statistické údaje (u staveb obsahujících byty):

Nová výstavba: rodinný dům

 

V.U dočasného stavebního záměru

  1. Údaje o místu stavebního záměru

(stavební pozemek popřípadě pozemky, které se mají použít jako staveniště)

 

obec

katastrální území

parcelní č.

druh pozemku podle katastru nemovitostí

výměra [m²]

 

Čeladná

Čeladná

3846/2

zahrada

400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jedná-li se o více pozemků,  připojují se údaje obsažené v tomto bodě  v samostatné příloze: 

 ano         ne

 

VII. Údaje o způsobu provádění stavebního záměru

  dodavatelsky –  název a sídlo stavebního podnikatele (pokud je znám), IČ, bylo-li přiděleno:

  svépomocí –  jméno a příjmení:

  stavbyvedoucího (je-li předmětem ohlášení stavba pro bydlení nebo změna stavby, která je kulturní památkou), spolu s uvedením čísla, pod kterým je zapsán v seznamu autorizovaných osob; písemné prohlášení stavbyvedoucího, že bude řídit provádění stavby, je v samostatné příloze

   osoby vykonávající stavební dozor (u ostatních staveb) s uvedením dosaženého vzdělání a praxe; písemné prohlášení odborně způsobilé osoby, že bude vykonávat  stavební dozor  a doklad o její kvalifikaci je v samostatné příloze

Stavbyvedoucím bude Jan Velký, zapsán v seznamu autorizovaných osob ČKAIT pod č. 0001133.

VIII.Předpokládaný termín zahájení a dokončení stavebního záměru

Zahájení:  1. 8. 2015

Dokončení: 31. 10. 2016

 

Orientační náklady na provedení stavebního záměru: 1 500 000 Kč, slovy (jedenmilion pětsettisíc korun českých)
 

IX.Užití sousedního pozemku nebo stavby

K provedení stavebního záměru má být použit sousední pozemek (stavba)           ano      ne

Pokud ano, je souhlas vlastníka této nemovitostí připojen v samostatné příloze.

 

 

 

Frýdek Místek 10. 4. 2015

 

                                                                                                          (vlastnoruční podpis)

 

 

 

 

 

 

 

 

ČÁST B

Přílohy k ohlášení:

 

 

1.Doklad prokazující vlastnické právo k pozemku nebo stavbě anebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření  anebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě, pokud stavební úřad nemůže existenci takového práva ověřit v katastru nemovitostí dálkovým přístupem.

 

2.Plná moc v případě zastupování stavebníka, není-li udělena plná moc pro více řízení, popřípadě plná moc do protokolu.

 

3.Seznam a adresy osob, které mají vlastnická práva nebo práva odpovídající věcnému břemenu k pozemkům, které mají společnou hranici s pozemkem, na kterém má být stavební záměr uskutečněn.

 

4.Situační výkres s vyznačenými souhlasy osob, které mají vlastnická práva nebo práva odpovídající věcnému břemenu k pozemkům, které mají společnou hranici s pozemkem, na kterém má být stavební záměr uskutečněn.   

 

5.U staveb prováděných svépomocí písemné prohlášení stavbyvedoucího, že bude řídit provádění stavby, nebo prohlášení odborně způsobilé osoby, že bude vykonávat  stavební dozor (není-li stavebník pro takovou činnost sám odborně způsobilý).

 

6.Doklad o kvalifikaci osoby, která bude vykonávat  stavební dozor.

 

7.Projektová dokumentace podle přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., jejíž součástí jsou:

-závazná stanoviska dotčených orgánů, popřípadě jejich rozhodnutí opatřená doložkou právní moci nebo jiné doklady podle zvláštních právních předpisů, pokud mohou být veřejné zájmy, které tyto orgány podle zvláštního právního předpisu hájí, prováděním stavby dotčeny,

-stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem, popřípadě vyznačená na situačním výkresu

nebo vyhlášky č. 146/2008 Sb.

 

8.Územní rozhodnutí nebo veřejnoprávní smlouva územní rozhodnutí nahrazující anebo územní souhlas včetně celkové situace v měřítku katastrální mapy ověřené stavebním úřadem (pokud je pro daný případ stavebním zákonem vyžadován a vydal jej jiný orgán než stavební úřad, kterému je stavba ohlašována).

 

9.Další přílohy podle části A

   k bodu II. žádosti

   k bodu VI. žádosti

   k bodu X. žádosti