Jdi na obsah Jdi na menu
 


Návrh pracovní smlouvy + výpověď

Návrh pracovní smlouvy

 

 

 

uzavřena v souladu s ustanovením § 33 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce ve znění pozdějších předpisů

 

 

Zaměstnavatel:

XXXXXXXXXX Xxxxxxxxxx, s. r. o.

zastoupené ředitelem LLLLLLLL Llllllll

Pohřební 0

702 00  Ostrava

(dále jen „zaměstnavatel“)

 

 

a

 

 

Zaměstnanec:

YYYYYYY Yyyyyy

nar. 0. 00. 0000

Komenského 2

700 30  Ostrava

(dále jen ,,zaměstnanec“)

 

 

uzavírají na základě vzájemné shody tuto pracovní smlouvu

 

 

 

 

 

I. Základní ustanovení

 

Zaměstnavatel přijímá zaměstnance do hlavního pracovního poměru na druh práce: administrativní pracovník - účetní.

 

Zaměstnanec nastoupí do práce dne 1. 4. 2019, přičemž den nástupu zaměstnance do práce
se považuje za den vzniku pracovního poměru mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem.

 

Pracovní poměr se sjednává na dobu určitou do 31. 12. 2019. Zaměstnavatel se zaměstnancem sjednává zkušební dobu v délce 3 měsíců.

 

 

 

 

 

 

 

II. Druh práce

 

Zaměstnanec bude pracovat na pracovní pozici administrativní pracovník  - účetní.

 

 

 

 

III. Místo výkonu práce

 

Místem výkonu práce je Bezpečnostně právní akademie Ostrava, s. r. o., 393/70,
702 00 Ostrava-Michálkovice.

 

 

 

 

IV. Pracovní doba

 

Doba výkonu práce (dále jen „pracovní doba“) je stanovena v rozsahu 40 hodin týdně.

 

O rozvržení pracovní doby rozhoduje zaměstnavatel. Délka dovolené je stanovena zákonnou lhůtou a činí za kalendářní rok nejméně 4 týdny.

 

 

 

 

V. Mzda

 

Zaměstnanci za vykonanou práci náleží mzda ve výši 19 000 Kč (slovy devatenáct tisíc korun českých) měsíčně. Mzda bude zaměstnanci vyplácena na jeho účet č. 0682202143/0800
u České spořitelny.

 

Mzda za řádně vykonanou práci pro zaměstnavatele, je splatná v následujícím výplatním termínu zaměstnavatele vždy 15. den v měsíci. Pokud připadá výplatní termín na víkend
nebo svátek, je výplatním termínem nejbližší následující pracovní den.

 

 

 

 

VI. Závěrečná ustanovení

 

Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě a na základě vzájemné dohody obou smluvních stran. Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. Prohlášení stran

 

Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tato smlouva projevem jejich svobodné vůle.

 

 

 

Ostrava 1. 4. 2019

 

 

 

 

 

…………………….                                                             ……………………..

(vlastnoruční podpis)                                                            (vlastnoruční podpis)

     zaměstnanec                                                                          zaměstnavatel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výpověď z pracovního poměru

 

 

 

Zaměstnanec:

YYYYY Yyyyy

nar. 0. 00. 0000

Komenského 0

700 00  Ostrava

(dále jen ,,zaměstnanec“)

 

 

 

Zaměstnavatel:

XXXXXX Xxxxx

zastoupené ředitelem LLLLLL Lllll

Pohřební 0

000 00  Ostrava

(dále jen „zaměstnavatel“)

 

 

 

Ostrava 23. dubna 2019

 

 

 

Vážený pane řediteli,

 

u Vaší společnosti jsem na základě pracovní smlouvy ze dne 1. 4. 2019 zaměstnaná jako administrativní pracovnice – účetní.

 

Tímto v souladu s ustanovením § 50 odst. 3 zákoníku práce dávám výpověď z pracovního poměru. Výpověď byla podaná 23. 4. 2019. Pracovní poměr končí uplynutím zákonné dvouměsíční výpovědní doby dnem 30. 6. 2019.

 

S pozdravem

 

 

 

 

 

  ..…………………

(vlastnoruční podpis)

   YYYYY Yyyyyy