Jdi na obsah Jdi na menu
 


Žádost o zrušení místa trvalého bydliště, oznámení o zahájení SŘ, výzva

XXXXXX XXXXXX

Klimkovice-Josefovice 00

742 83  Klimkovice

 

 

Městský úřad Klimkovice

Lidická 1

742 83  Klimkovice

 

 

 

Klimkovice 12. 8. 2014

 

 

Žádost o zrušení místa trvalého bydliště

 

Vážení,

 

obracím se na Vás se žádostí o zrušení trvalého pobytu pro pana YYYY YYYY, trvale bytem Klimkovice-Josefovice 66, 742 83 Klimkovice.

 

Prohlašuji, že jsem oprávněna podat tento návrh, jelikož jsem vlastníkem nemovitosti, kde se můj přítel zdržuje a dokládám LV č. 00.

 

Na adrese trvalého pobytu se nezdržuje již několik měsíců a je reálná hrozba vymáhání jeho dluhů exekutorem. Tuto skutečnost můžu doložit svědectvím sousedů pana DDDDD DDD a paní AAAAA AAA.

 

S pozdravem

 

 

 

 

(vlastnoruční podpis)

                                                                                                          XXXXXXX XXXXX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy

List vlastnictví

 

 

 

 

Oznámení o zahájení správního řízení

 

Městský úřad Klimkovice

Lidická 1

742 83  Klimkovice

 

                                   

XXXXX XXXXX

Klimkovice-Josefovice 66

742 83  Klimkovice

 

               

Č. j. 256932                                                                                                                

Klimkovice 12. 9. 2014

 

 

 Rušení údaje o místu trvalého pobytu

 

Městský úřad Klimkovice, jako věcně a místně příslušný správní orgán k výkonu státní správy na úseku evidence obyvatel, dle ustanovení § 2 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů a ustanovení § 10 a § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu (dále jen správní řád), ve znění pozdějších předpisů

oznamuje

podle § 47odst. 1 správního řádu všem účastníkům správního řízení, že dne 17. 8. 2014 bylo zahájeno řízení podle § 44 odst. 1 správního řádu ve věci návrhu paní XXXX XXX na zrušení údaje o místu trvalého pobytu pro YYYY YYY na adrese Klimkovice-Josefovice 66,                     742 83 Klimkovice.

 

                                                                                                         

(vlastnoruční podpis)

Ing. PPPPP ÍÍÍÍÍÍÍÍ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magistrát města Ostravy

odbor vnitřních věcí

Prokešovo nám. 8

702 00  Ostrava

 

Účastník řízení

XXXXX XXXX

Klimkovice-Josefovice 66

742 83  Klimkovice

 

Č. j.: 256932                                                                                                 Ostrava 12. 9. 2014

 

 

V Ý Z V A
k odstranění nedostatku návrhu

 

 

Dne 15. 8. 2014 byla Magistrátu města Ostravy, odboru vnitřních věcí, doručena žádost paní XXXX XXXX, nar. 20. 11. 1985, bytem Klimkovice-Josefovice 66, 742 83 Klimkovice, o zrušení místa trvalého pobytu pro pana YYYYY YYY.

V podaném návrhu chybí identifikační údaje o osobě, které má být trvalý pobyt zrušen. Není uvedeno rodné číslo jmenovaného.

 

 

Magistrát města Ostravy, odbor vnitřních věcí podle § 45 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., Správního řádu,  vyzývá navrhovatelku HHHHHH HHH, nar. 4. dubna 1972, bytem Nýrská 3, Ostrava, aby ve lhůtě do 15 dnů odstranila nedostatek žádosti o zrušení trvalého pobytu podané dne 19. dubna 2012 tím, že upřesní údaje o MMMM MMMM.

Nebude-li nedostatek podané žádosti, tj. chybějící identifikační údaje o MMMMM MMM ve stanovené lhůtě odstraněn, bude správní řízení zastaveno.

 

 

     (vlastnoruční podpis)

EEEE EEEE

referentka odboru vnitřních věcí