Jdi na obsah Jdi na menu
 


Smlouva o zřízení věcného břemena doživotního bydlení

Smlouva o zřízení věcného břemena doživotního bydlení

 

 

Smluvní strany této kupní smlouvy, které jsou:

XXXXXX Xxxxxxx

r. č. 000000000/0000

Dělnická 2

735 11 Orlová  

(dále jen „vlastník nemovitosti“)

 

a

 

YYYYYYYY Yyyyyy

r. č. 00000000/0000

Dělnická 2

Orlová 735 11 

(dále jen "oprávněny z věcného břemene")

 

 

I.

 

Vlastník nemovitosti prohlašuje, že je výlučným vlastníkem bytu typu 2+1 o výměře 55 m2 ve čtvrtém nadzemním podlaží budovy č. p. 4 na pozemku č.p. 00/8 v katastrálním území Orlová – Lazy. 
Byt je zapsán na LV č. 123 vedeném v katastrálním území města Orlové.

 

Povinný zřizuje ve prospěch oprávněného a k tíží výše specifikovaného bytu věcné břemeno doživotního bydlení. Oprávněný smí užívat byt včetně jeho součástí a příslušenství. Oprávněný právo odpovídající věcnému břemenu přijímá a povinný je povinen toto právo trpět.

 

II.

 

Výměnek nelze postoupit. Právo na výměnek nepřechází ani na dědice oprávněného. Oprávněný však může umožnit bydlení svému manželovi, kterému pak vzniká odvozený právní důvod užívání bytu.

 

 

 

 

III.

 

Bude-li z jakýchkoliv důvodů znemožněn nebo nad míru přiměřenou poměrům omezen výkon práva bytu oprávněnému, musí povinný na své náklady zajistit oprávněnému náhradní bydlení odpovídající kvality. V případě zániku stavby, v níž má oprávněný právo bytu, musí povinný zajistit oprávněnému
na své náklady bezplatné náhradní bydlení odpovídající kvality.

 

K nabytí práva odpovídajícího věcným břemenům je nutný vklad do katastru nemovitostí.

 

 

 

IV.

 

Zřizovatel nabyl vlastnické právo k bytové jednotce na základě darovací smlouvy č. 9/2017 uzavřené dne 15. 1. 2017 s oprávněným jako dárcem. Rozhodnutí o povolení vkladu vlastnického práva do KN ČR ve prospěch zřizovatele nabylo účinnosti ke dni 20. 1. 2017.

 

 

V.

 

Smluvní strany prohlašují, že jim není známa žádná skutečnost bránící uzavření této smlouvy, s jejím obsahem souhlasí a na znamení toho připojují své podpisy.

 

Smlouva je sepsána v šesti vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom, ostatní katastr nemovitostí.

 

 

 

 

Orlová 9. 12. 2018

 

 

 

 

 

 

       XXXXXXX Xxxxx                                                                               YYYYYY Yyyyy 

   …………………………                                                                            ………………………..

(vlastnoruční podpis)                                                                    (vlastnoruční podpis)

        povinný                                                                                            oprávněný