Jdi na obsah Jdi na menu
 


Návrh na rozvod manželství 2

Okresní soud Nový Jičín

Tyršova 1010/3

741 01  Nový Jičín

 

 

Návrh na rozvod manželství 

 

Žádost o rozvod manželství po vzájemné dohodě dle § 755 Sb. 89/2012 občanského zákoníku

 

 

Žalobkyně:    Jana Červená, rozená Studenková, nar. dne 11. 09. 1979

trvale bytem Bezručova 24, Nový Jičín 741 01 

 

Žalovaný:       Libor Červený, nar. dne 22. 3. 1979

 

 

 

I.

Manželství se žalovaným jsme uzavřeli dne 21. 3. 2003 před matričním úřadem v Novém Jičíně.

U žalobkyně a žalovaného se jedná o manželství prvé. Oba jsme příslušníky ČR a české národnosti.

V našem manželství se narodilo jedno dítě, a to nezletilý Jan Červený nar. 15. 12. 2007.

Naše poslední společné bydliště se nacházelo na adrese Bezručova 24, 741 0,                            Nový Jičín.

Současně s touto žalobou podávám u Okresního soudu v Novém Jičíně návrh na úpravu rodičovské zodpovědnosti.

 

Důkaz:

- oddací list

- rodný list nezletilého

- návrh na úpravu rodičovské zodpovědnosti k nezl. Janu Červenému

 

 

II.

Důvodem rozvodu je skutečnost, že s otcem dítěte nežijeme ve společné domácnosti už 2 roky a naše manželství neplní svojí funkci. Žalovaný se věnoval své práci více nežli rodině a navíc ve své práci navázal vztah s jinou ženou. Vzájemné odcizení se postupně zvětšovalo tak, že se žalovaný odstěhoval ze společné domácnosti do bytu své nové přítelkyně. Já jsem zůstala bydlet v bytě našeho posledního společného bydliště, kde žiji se svým nezletilým synem. Se žalovaným jsme se dohodli, že nechceme nadále společně žít, a proto podávám tuto žádost o rozvod manželství.

 

Důkaz:

 - případná výpověď účastníků

 - dohoda o výchově a výživě, o majetku a bydlení

 

  

 

 

III.

Žalovaný s návrhem na rozvod manželství souhlasí a k návrhu na rozvod manželství se připojuje.

Účastníci řízení uzavřeli dohodu dle občanského zákoníku § 755, ve které se dohodli o výchově a výživě nezl. Jana Červeného, o majetku a bydlení.

V návaznosti tuto dohodu výslovně žádám, aby soud v této věci rozhodl bez nařízení jednání.

 

Důkaz:

- kopie návrhu na úpravu rodičovské zodpovědnosti sp.zn. P 12/2013

- dohoda o výchově a výživě, o majetku a bydlení

 

  

IV.

S ohledem na shora uvedené skutečnosti navrhuji, aby soud vydal následující

 

r o z s u d e k:

 

Manželství žalobkyně Jany Červené, rozené Studenkové a žalovaného Libora Červeného, uzavřené dne 21. 3. 2003 před matričním úřadem v Novém Jičíně.

 

se  r o z v á d í.

 

Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

 

 

Ostrava 9. ledna 2014

 

 

(vlastnoruční podpis)

žalobkyně