Jdi na obsah Jdi na menu
 


Oznámení o zahájení SŘ

Magistrát města Havířova

odbor vnitřních věcí

přestupkové oddělení

Svornosti 86/2

736 01  Havířov-Město

___________________________________________________________________

Č. j. 12345                Spis. zn.  NO-2014-12345                       Ostrava dne  21. 05. 2014

 

doručí se: Irena Kachtíková, trv. bytem Hlavní 46, Havířov, 736 01, r. č. 642015/3564

na vědomí se dává: XXXXXXX XXXX, trv. bytem Hlavní 46, Havířov, 736 01, r. č. 00000000/0000

 

Oznámení zahájení správního řízení dle § 44 zákona č. 500/2004 Sb. (dále jen „správní řád“)

 

Sdělujeme Vám, že na základě oznámení XXXXXX XXXX, nar. 11. 11. 1986, bytem Hlavní 46, 736 01, věcně a místně příslušný přestupkový orgán – Magistrát města Havířova, odbor správní tímto

 

z a h a j u j e

 

proti Ireně Kachtíkové řízení pro podezření ze spáchání přestupku proti občanskému soužití podle § 49 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o přestupcích“), kterého se dopustí ten, kdo pomluví, či jinak urazí občana. Tohoto přestupku jste se měla dopustit tím, že dne 10. 5. 2014 v 23:30 hod. v domě č. p. 1245 na ul. Hlavní v Havířově jste měla urazit na cti paní XXXX XXXX.

 

Současně Vás v souladu s § 59 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, předvoláváme jako účastníka řízení – obviněného k účasti na ústním jednání v dané věci.

 

Dostavte se

 

dne 30. 5. 2014 v 9:00 hodin do budovy Magistrátu města Havířova

 

Magistrát města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město, dveře č. 11

 

 

Poučení:

V souladu s ustanovením § 4 odst. 2 správního řádu Vás poučuji o tom, že:

dle § 33 správního řádu si účastník může zvolit zmocněnce. Zmocnění k zastoupení se prokazuje písemnou plnou mocí. Plnou moc lze udělit i ústně do protokolu.

 

                                                                                   

 

PPPPP ÍÍÍÍÍÍÍ

referent správního odboru