Jdi na obsah Jdi na menu
 


Příkaz 2

 

Magistrát města Ostravy

odbor správní

oddělení dopravních přestupků

Prokešovo nám. 1803/8

729 30  Ostrava

 

XXXXXX Xxxxxxx

Dlouhá 14

736 01  Havířov-Město

 

 

 

Č.j.:256/2018/PÍ                                                                                                     Ostrava 30. 1. 2018                

 

 

 

 

P Ř Í K A Z

 

 

Magistrát města Ostravy, oddělení správního řízení, rozhodl v souladu s ustanovením § 87 zákona
č. 250/2016 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o přestupcích“) a vydal tento příkaz.

 

Obviněná XXXXXX Xxxxx, trvale bytem Dlouhá 14, 736 01 Ostrava - Vítkovice, se uznává vinná
na základě porušení ust. § 4 písm. a, b) a ust. § 5 odst. 2 písm. b) zák. č. 361/2000 Sb., o provozu
na pozemních komunikacích a naplnění skutkové podstaty přestupku na úseku před alkoholismem
a jinými toxikomaniemi dle ust. § 30 odst. 1 písm. h) zák. č. 250/2016 Sb., o přestupcích, kterého
se dopustila tím, že dne 1. 1. 2018 v 02:45 hodin v Ostravě na ul. Stodolní řídila motorové vozidlo Mitshubishy 3001 registrační značky 1T9 0666 po předchozím požití alkoholických nápojů. Orientační dechovou zkouškou jí byla naměřena hodnota 4,12 promile.

 

Za spáchání uvedeného přestupku se obviněné XXXXXX Xxxxxx ukládá podle ustanovení
§ 11 odst. 1 písm. b) a § 49 odst. 2 zákona o přestupcích sankce

 

 

p o k u t a  ve výši  50 000 Kč,

 

 

která je splatná do 15 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto příkazu. 

 

 

ODÚVODNĚNÍ

 

 

Obviněná se při silniční kontrole přiznala, že dne 31. 12. 2017 okolo 24:00 hod. požila 0,2 l šampaňského, čemuž i odpovídala naměřená hodnota. Policejní hlídkou jmenována, nebyla vyzvána k lékařskému vyšetření a odběru krve, ale pouze poučena o právu této možnosti, což nežádala.

 

 

 

 

 

POUČENÍ

 

Proti tomuto příkazu lze podat do 15 dnů ode dne jeho doručení odpor Magistrátu Města Ostravy, oddělení správního řízení v provozu na pozemních komunikacích. Jestliže si adresát uložené písemnosti písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, nevyzvedne, písemnost
se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty. Včasným podáním odporu se příkaz ruší
a přestupkový orgán pokračuje v řízení v ústním jednání.

 

 

 

 

 

(vlastnoruční podpis)

PPPPPPPPP ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ

vedoucí správního odboru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magistrát města Ostravy

odbor správní

oddělení dopravních přestupků

Prokešovo nám. 1803/8

729 30  Ostrava

 

 

XXXXXXX Xxxxxxx

Dlouhá 14

736 01  Havířov-Město

 

 

 

 

                                                                                                                                               Ostrava 9. 2. 2018

 

 

  

Odpor proti příkazu Magistrátu města Ostrava

 

 

Dne 30. ledna 2018 mi byl doručen příkaz č. j. 256/2018/BA, kterým mi byla uložena pokuta ve výši
4 000 Kč za to, že jsem spáchala přestupek podle § 4 písm. a), b) a ustanovení § 5 odst. 2 písm.
b) zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a naplnění skutkové podstaty přestupku na úseku před alkoholismem a jinými toxikomaniemi dle ustanovení § 30 odst. 1 písm.
h) zákon č. 250/2016 Sb., o přestupcích.

 

Vzhledem k dlouhodobému užívání léků připravovaných na alkoholové bázi se domnívám, že z tohoto důvodu mně mohla být naměřena vyšší hodnota alkoholu v dechové zkoušce neb účinky šampaňského po tak dlouhé době by měly pominout.

 

Navrhuji, aby byl příkaz zrušen a zahájilo se přestupkové řízení.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               (vlastnoruční podpis)

                                                                                                                                                  XXXXXXX Xxxxxxx

 

 

 

 

 

 

 

Magistrát města Ostravy

odbor správní

oddělení dopravních přestupků

Prokešovo nám. 1803/8

729 30  Ostrava

 

XXXXXXXX Xxxxxxxx

Dlouhá 14

736 01  Havířov-Město

 

 

 

 

Ostrava 15. 1. 2018

 

 

V Ý Z V A
k odstranění nedostatku návrhu

 

 

Dne 9. 1. 2018 byla Magistrátu Města Ostravy doručený odpor od paní XXXXXXX Xxxxxxx, bytem Dlouhá 14, 736 01 Havířov-Město, o zrušení příkazu, ve kterém byla stanovena vina paní XXXXXXXX Xxxxxx podle zákona o přestupcích.

 

V podaném návrhu chybí

 

Magistrát Města Ostravy podle § 45 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., Správního řádu,  vyzývá navrhovatelku XXXXXX Xxxxxx, bytem Dlouhá 14, 736 01 Havířov-Město, aby ve lhůtě do 15 dnů odstranila nedostatek žádosti o zrušení trvalého pobytu podané dne 17. 8. 2014 tím, že upřesní údaje o Janu Kaboni.

 

Nebude-li nedostatek podané žádosti, tj. chybějící identifikační údaje o Janu Kaboni ve stanovené lhůtě odstraněn, bude správní řízení zastaveno.

   

 

 

 

(vlastnoruční podpis)

PPPPPPPP ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ