Jdi na obsah Jdi na menu
 


Návrh na rozvod manželství

Okresní soud Ostrava

U soudu 6187/4

708 82  Ostrava-Poruba

 

 

Návrh na rozvod manželství 

 

Žádost o rozvod manželství po vzájemné dohodě dle § 755 Sb. 89/2012 občanského zákoníku

 

 

Žalobkyně:    Martina Chytrá, rozená Smejkalová, nar. dne 16. 9. 1980,

 trvale bytem Školní 24, 702 00  Ostrava-Michálkovice

 

 

Žalovaný:       Libor Chytrý, nar. dne 22. 3. 1977

 

 

 

I.

Manželství se žalovaným jsme uzavřeli dne 31. 1. 2003 před obecním úřadem v Čeladné.

U žalobkyně a žalovaného se jedná o manželství prvé. Oba jsme příslušníky ČR a české národnosti.

V našem manželství se narodilo jedno dítě, a to nezletilý Michal Chytrý nar. 5. 1. 2004.

Naše poslední společné bydliště se nacházelo na adrese Školní 24, 702 00                                 Ostrava-Michálkovice.

Současně s touto žalobou podávám u Okresního soudu v Ostravě návrh na úpravu rodičovské zodpovědnosti.

 

D ů k a z: 

- oddací list

- rodný list nezletilého

- návrh na úpravu rodičovské zodpovědnosti k nezl. .....

 

 

II.

Důvodem rozvodu je skutečnost, že s otcem dítěte nežijeme ve společné domácnosti už 2 roky a naše manželství neplní svojí funkci. Žalovaný se věnoval své práci více nežli rodině a navíc ve své práci navázal vztah s jinou ženou. Vzájemné odcizení se postupně zvětšovalo tak, že se žalovaný odstěhoval ze společné domácnosti do bytu své nové přítelkyně. Já jsem zůstala bydlet v bytě našeho posledního společného bydliště, kde žiji se svým nezletilým synem. Se žalovaným jsme se dohodli, že nechceme nadále společně žít, a proto podávám tuto žádost o rozvod manželství.

 

D ů k a z:

- případná výpověď účastníků

- dohoda o výchově a výživě, o majetku a bydlení

 

 

 

 

III.

Žalovaný s návrhem na rozvod manželství souhlasí a k návrhu na rozvod manželství se připojuje.

Účastníci řízení uzavřeli dohodu dle občanského zákoníku § 755, ve které se dohodli o výchově a výživě nezl. Michala Chytrého, o majetku a bydlení.

V návaznosti tuto dohodu výslovně žádám, aby soud v této věci rozhodl bez nařízení jednání.

 

D ů k a z:  - kopie návrhu na úpravu rodičovské zodpovědnosti

                 - dohoda o výchově a výživě, o majetku a bydlení

 

 

 

IV.

S ohledem na shora uvedené skutečnosti navrhuji, aby soud vydal následující

 

r o z s u d e k:

 

Manželství žalobkyně Martiny Chytré, rozené Smejkalové a žalovaného Libora Chytrého, uzavřené dne 31. 1. 2003 před obecním úřadem v Čeladné.

se  r o z v á d í.

 

Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

 

 Ostrava 19. 1. 2014

 

 

(vlastnoruční podpis)

žalobkyně