Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zástavní smlouva 2

Městský soud

Polní 994/39

608 01  Brno

 

Zástavní smlouva

 

Smluvní strany této smlouvy, kterými jsou:

 

XXXXX Xxxxx

Úvoz 0

602 00  Brno

r. č.: 0000000/00000

(dále jen „zástavní dlužník“)

 

a

 

YYYYY Yyyyy

Cejl 0

602 00  Brno

r. č.: 0000000/0000

(dále jen „zástavní věřitel“)

 

 

 

 

Čl. 1

Předmět zástavního práva

 

Zástavní dlužník je výlučným vlastníkem, na základě kupní smlouvy ze dne 1. 1. 2000, rodinného domu č. 00 v ulici Úvoz 0 v Brně na parcele č. 000 o výměře 400 m².  Rodinný dům je zapsaný v Katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu v Brně na LV č. 000, katastrální území Brno, pro katastrální pracoviště v Brně. Dle znaleckého posudku soudního znalce Jana Urbana ze dne 2. 1. 2015, má zástava v době uzavření zástavní smlouvy o půjčce hodnotu 1 300 000 Kč (slovy jedenmiliontřistatisíc korun českých). Vklad vlastnického práva povolen rozhodnutím Katastrálního úřadu v Brně, dne 6. 1. 2000, č. j. B1111 120/00.

 

 

 

 

Čl. 2

Důvod zástavního práva a jeho zřízení

 

Zástavní dlužník je dlužníkem ze zástavní smlouvy o půjčce uzavřené dne 1. 2. 2015 se zástavním věřitelem. Důvodem půjčky je zaplacení operace v zahraničí od paní XXXXX Xxxxx.  Výše půjčky činí 900 000 Kč (slovy devětsettisíc korun českých), splatná je dne
1. 8. 2018. Půjčka je bezúročná. Zástavní právo vznikne vkladem do
Katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště v Brně.
 

 

Čl. 3

Práva a povinnosti zástavního dlužníka

 

Zástavní dlužník prohlašuje, že na nemovitosti neváznou dluhy, věcná břemena ani jiné právní povinnosti. Zástavní dlužník dále prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy se neváže k nemovitosti žádný nájemní vztah a současně se zavazuje nepronajmout nadále nemovitost třetí osobě.

 

 

 

Čl. 4

Závěrečná ustanovení

 

Smlouva je platná a účinná dnem podpisu této smlouvy obou smluvních stran. Věcně právní účinky smlouvy nastávají zápisem vkladu zástavního práva do katastru nemovitostí.

Smlouva je vyhotovena v 6 vyhotoveních, z nichž strany obdrží po jedné a po čtyřech vyhotoveních obdrží katastrální úřad.

 

Účastníci prohlašují, že si text smlouvy důkladně přečetli, s obsahem souhlasí a že tato smlouva byla uzavřena podle jejich skutečné, svobodné a vážné vůle a na důkaz toho pod ni připojují své podpisy.

 

 

 

Brno 22. 1. 2016

 

 

 

 

 

 

 

(vlastnoruční podpis)                                                                       (vlastnoruční podpis)

    zástavní dlužník                                                                                zástavní věřitel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy

Znalecký posudek

List vlastnictví

Kupní smlouva