Jdi na obsah Jdi na menu
 


Smlouva o zapujicce

SMLOUVA O ZÁPŮJČCE

 

 

 

XXXX YYYYY

nar.: DD. MM. RRRR

bytem: Vratimovská 5, 700 30  Ostrava

(dále jako „zapůjčitel“)

 

a

 

XXXX YYYYY

nar.: DD. MM. RRRR

bytem: Brněnská 321, 701 00 Ostrava

(jako „vydlužitel“)

                                  

 

uzavírají podle příslušných ustanovení občanského zákoníku

následující smlouvu o zápůjčce :

 

 

 

I.

 

Zapůjčitel zapůjčuje na základě této smlouvy vydlužiteli částku ve výši 50.000 Kč (slovy: Padesát tisíc korun českých), a to na základě požadavku vydlužitele vůči zapůjčiteli.

Částka 50.000 Kč byla předána vydlužiteli před podpisem této smlouvy v hotovosti, což vydlužitel svým podpisem této smlouvy níže potvrzuje.

Vydlužitel se zavazuje, že zapůjčenou částku celou spolu s úroky splatí k rukám zapůjčitele, konkrétně pak v místě jeho bydliště, nejpozději do DD. května 20...

Dále se vydlužitel zavazuje, že jako úrok zaplatí věřiteli navíc celkem (za celé období trvání této zápůjčky) 10% z jistiny, tedy 5.000 Kč navíc celkem, když tyto úroky jsou splatné spolu s jistinou.

Pro případ prodlení vydlužitele s vrácením zapůjčených peněz včetně úroků podle této smlouvy si strany této smlouvy sjednávají, že vydlužitel zapůjčiteli zaplatí, smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý započatý den prodlení, a to až do doby úplného zaplacení.

 

 

 

II.

 

Jakákoliv změna této smlouvy, její úprava, či zrušení mohou být zásadně provedeny pouze písemnou formou na listině podepsané všemi účastníky této smlouvy.

Smluvní strany vzájemně prohlašují a stvrzují svými podpisy, že si smlouvu řádně zvážily, její celý text přečetly a pochopily, souhlasí s jejím obsahem a že ji uzavírají o své svobodné vůli, nikoliv pod nátlakem či za nevýhodných podmínek pro tu kterou smluvní stranu, ani v tísni a za rozumové slabosti nebo lehkomyslnosti, když nepožadují v této smlouvě žádnou další změnu ani doplnění.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem všech jejích účastníků. Smlouva byla vypracována ve 2 vyhotoveních, každé s platností originálu, kdy každý účastník smlouvy obdržel po jednom vyhotovení.

 

Ostrava DD. dubna 20..

 

 

 

 

 

(vlastnoruční podpis)                                                                        (vlastnoruční podpis)

   XXXX YYYYY                                                                               XXXX YYYYY

       zapůjčitel                                                                                            vydlužitel