Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kupní smlouva na byt

Kupní smlouva na byt

uzavřená podle §588 a násl. zák. č. 40/1964 Sb. ve znění pozd. předpisů

 

Smluvní strany této smlouvy, kterými jsou:

 

Jan Novák, r.č. 657698/9876, bytem Ostrava Poruba, Sikorova 2, PSČ 742 83

(dále jen "prodávající")

 a

 

Kristýna Hanáková, r.č. 768790/6754, bytem Kaplická 32, Nová Hrady, PSČ 342 65

(dále jen "kupující") 
 

 

se dohodly, že spolu uzavřou tuto kupní smlouvu a projevily vůli řídit se všemi jejími ustanoveními. Otázky touto smlouvou neupravené se řídí právním řádem České Republiky.

 

 

I. Předmět smlouvy

1. Prodávající prohlašuje, že v jeho výlučném a neomezeném vlastnictví je byt č. 3 umístěný v 2. nadzemním podlaží domu č.p. 765 (dále jen „dům“) postaveném na pozemku č. parc. 765 (dále jen „pozemek“), ke kterému přísluší sklepní koje č. 5 a spoluvlastnické podíly na společných částech domu a pozemku o velikosti 987/25687, vše v katastrálním území Ostrava-Poruba (dále jen „byt“).

 

2. Byt je 3 + 1, o celkové podlahové ploše 95m² a skládá se z těchto místností předsíň, kuchyň, 3 pokoje, WC, koupelna. V bytě je následující vybavení, které je převáděno spolu s bytem do vlastnictví kupujícího za kupní cenu stanovenou v čl. 3 této smlouvy: koupelna – umyvadlo, vana, skříňka nad umyvadlem, WC – záchodová mísa, kuchyň – kuchyňská linka včetně skříněk nad linkou a pod linkou.

 

 

II. Prohlášení prodávajícího

1. Prodávající prohlašuje, že byt, který je předmětem této smlouvy je v jeho výlučném vlastnictví.

2. Prodávající prohlašuje, že na bytě neváznou žádné právní vady, bránící nebo omezující vlastníka ve volné dispozici s tímto majetkem, zejména se na ně neváže zástavní právo nebo věcné břemeno, ani nemají žádné faktické ani skryté vady.

 

 

III. Prohlášení kupujícího

1. Kupující prohlašuje, že mu je stav prodávaných nemovitostí znám.

2. Kupující prohlašuje, že zaplatí kupní cenu a převezme nemovitosti do svého výlučného vlastnictví.

3. Kupující prohlašuje, že na vlastní náklady podá návrh na vklad vlastnického práva                       do  katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu v Ostravě do 7 dnů od podpisu této smlouvy.

 

 

IV. Ujednání o ceně

1. Smluvní strany se dohodly, že kupní cena bytu činí 1 250 000 Kč (slovy jeden milion dvě stě padesát tisíc korun českých) a bude do 30 dnů od podpisu smlouvy složena do úschovny u Mgr. Stanislava Stejskala se sídlem Kuří rynek č.p. 124, Ostrava-Město, se kterým uzavřou doložkou smlouvu o úschovně. Peníze budou uvolněny po doručení kupní smlouvy opatřené doložkou Katastrálního úřadu Ostrava povolující vklad a výpisem z katastru nemovitostí potvrzujícím, že p. Hanákova je výlučným vlastníkem předmětu bytu. Po doručení uvedených dokumentů uschovatel uvolní vloženou částku na účet č. 9876785/0100 patřící Janu Novákovi.

2. Prodávající i kupující se dohodli na smluvní pokutě při nedodržení podmínek kupní smlouvy, a to ve výši 200 000 Kč (slovy dvě stě tisíc korun českých).

 

V. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva je vyhotovena v šesti vyhotoveních, každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení, 4 vyhotovení jsou určeny jako přílohy k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí (alespoň jedna z těchto smluv musí mít úředně ověřené podpisy).

2. Tato smlouva je účinná od okamžiku podpisu.

3. Účastníci této smlouvy prohlašují, že si text smlouvy důkladně přečetli, s obsahem souhlasí a že tato smlouva byla uzavřena podle jejich skutečné, svobodné a vážné vůle, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho pod ni připojují své podpisy.

 

V Ostravě dne 20. 11. 2013

 

 

Jan Novák                                                                             Kristýna Hanáková

 

…………………………..                                                    …………………………….

(vlastnoruční podpis)                                                            (vlastnoruční podpis)

prodávající                                                                            kupující