Jdi na obsah Jdi na menu
 


Darovací smlouva

Darovací smlouva na nemovitost

 

uzavřená podle § 628 a zák. č. 40/64 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

 

 

Smluvní strany této smlouvy, kterými jsou:

 

„Darující“

 

XXXXX Xxxxx, bytem Žižkova 00, 702 00  Ostrava-Vítkovice,  r. č. 0000000/0000

 

a

 

„Obdarovaný“

 

YYYYYYY Yyyyy, bytem Nábřeží 00, 736 01   Havířov-Město, r. č. 000000/0000

 

Společně se smluvní strany dohodly, že spolu uzavřou tuto darovací smlouvu a projevily vůli řídit se všemi jejími ustanoveními. Otázky touto smlouvou neupravené se řídí právním řádem České Republiky.

 

 

 

  1.  

Předmět smlouvy

 

Předmětem této smlouvy je tato nemovitost zapsaná u Katastrálního pracoviště Havířov vedené Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj na listu vlastnictví č. 006:

 

  a) dárce vlastní pozemek p. č. st. 000/2, zastavěnou plochu a nádvoří o výměře 240 m2 a dále pozemek
 p. č. 100/3, zahrada o výměře 320 m2.

 

 

 

  1.  

Prohlášení dárce

 

a) Dárce prohlašuje, že věci, které jsou předmětem této smlouvy jsou v jeho výlučném vlastnictví.

 

 

 

  1.  

Prohlášení obdarovaného

 

a)   Obdarovaný prohlašuje, že mu je stav prodávaných nemovitostí znám.

 

b) Obdarovaný jako povinný z věcného břemene zřizuje pro dárce jako pro oprávněné z věcného břemene právo doživotního užívání bezúplatně jednu místnost v přízemí viz. Čl. I odst. a) tj. využívat práva doživotního užívání se všemi právy jako jsou: právo vstupu do rodinného domu, volného pobytu v rodinném domě, právo obývat kuchyň, koupelnu a WC, právo používat přívod plynu, vody a energie. 

 

c)  Obdarovaný z věcného břemene bude povinen náklady spojené se spotřebovanou elektrickou energii, vodou a plynem hradit během užívání ze svého.

 

 

 

 

 

 

  1.  

Prohlášení smluvních stran

 

Smluvní strany prohlašují, že si v řízení před katastrálním úřadem poskytnou vzájemnou součinnost tak, aby byl vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí povolen.

 

 

 

  1.  

Ostatní ujednání

 

 

a)   Cena i stav nemovitosti je popsána ve znaleckém posudku ze dne 6. 9. 2013 číslo 2271/2012 znalkyní
 Ing. Terezou HHHHHHH.

 

 

 

 

  1.  

Závěrečná ustanovení

 

a) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech.

 

b) Tato smlouva je účinná od okamžiku podpisu.

 

c) Účastníci této smlouvy prohlašují, že si text smlouvy důkladně přečetli, s obsahem souhlasí a že tato smlouva byla uzavřena podle jejich skutečné, svobodné a vážné vůle, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho pod ni připojují své podpisy.

 

 

 

Havířov-Suchá 30. 5. 2013

 

 

 

 

 

 

…….…………………                                                                      ………………………          

(vlastnoruční podpis)                                                                   (vlastnoruční podpis)

     Pavel Složil                                                                                          Tomáš Složil

        Dárce                                                                                                  Obdarovaný