Jdi na obsah Jdi na menu
 


Smlouva o dílo 5

Smlouva o dílo

uzavřena v souladu s ustanovením § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů

 

Smluvní strany této smlouvy, kterými jsou:

 

XXXXXX Xxxxxx

Ostrovská 00

736 01  Havířov-Město

r.č.: 000000000

dále jen „objednatel“

 

a

 

YYYYYY Yyyyyy

zámečník

Hlavní 000/00

395 29  Havířov-Podlesí

IČ: 000000000

dále jen „zhotovitel“

 

uzavírají na základě vzájemné shody tuto smlouvu o dílo

 

Článek I.

Předmět smlouvy

 

Předmětem této smlouvy je zhotovení garážových vrat na svou novostavbu rodinného domu  Životická ulice č.p. 000, Havířov-Podlesí 736 00 (dále jen díla).

 

Specifikace díla:

Objednatel i zhotovitel se vzájemně dohodli, že vrata budou kovová s vnitřní izolací
a s dálkovým ovládáním.

 

Článek II.

Doba plnění

 

  1. Zhotovitel se zavazuje na základě této smlouvy provést dílo v době od 1. 6. 2013
    do 16. 6. 2013.

2.  Zahájení díla je podmíněna předáním kompletní projektové dokumentace objednatelem zhotoviteli, o čemž bude proveden záznam.

3.  Za účelem provádění práce v době od podpisu smlouvy do zhotovení zakázky bude mít YYYYY Yyyyy přístup na soukromý pozemek paní XXXXXX Xxxxx na parcele č. 00 katastrální území Havířov-Podlesí města Havířova.

 

Článek III.

Cena za dílo

 

  1. Cena za provedení díla v rozsahu této smlouvy činní:

Celkem 48 000 Kč (čtyřicet tisíc korun českých).

Záloha ve výši 18 000 Kč (osmnáct tisíc korun českých) bude složena při podpisu smlouvy.

Článek IV.

Platební podmínky

 

1.   Veškeré náklady, které vzniknou zhotoviteli nad rámec této smlouvy je zhotovitel povinen neprodleně oznámit objednateli.

 

2.   Náklady nad rámec této smlouvy dle bodu 2 tohoto článku mohou být zhotoviteli uhrazeny, pouze pokud takové náklady objednatel uzná jako oprávněné. Na úhradu nákladů za provedení díla nad rámec této smlouvy nemá zhotovitel právo vyjma případu, kdy takové náklady objednatel uzná a rozhodne se je zhotoviteli uhradit.

 

3.   Za nesplnění termínu plnění dle čl. II zaplatí zhotovitel objednateli sankci ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení. Sankci zaplatí zhotovitel na účet objednatele do 10 dnů ode dne uplatnění sankce.

 

4.   Za prodlení s úhradou splátek ceny za provedení díla zaplatí objednatel zhotoviteli na jeho účet sankci ve výši 0,05 % dlužné částky, a to za každý i započatý den prodlení.
Sankci zaplatí objednatel na účet zhotovitele do 10 dnů ode dne uplatnění sankce.

 

Článek V.

Platnost smlouvy

 

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran.

 

Článek VI.

Závěrečná ustanovení

 

Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě a na základě vzájemné dohody obou smluvních stran. Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.

Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tato smlouva projevem jejich svobodné vůle.

 

 

 

 

Havířov 12. 11. 2013

 

                                                                                                         

 

…………………………….                                                             ……………………….

    (vlastnoruční podpis)                                                                      (vlastnoruční podpis)

    XXXXXX Xxxxxxxx                                                                       YYYYYY Yyyyy

           objednatel                                                                                          zhotovitel

 

 

 

1 Příloha