Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dohoda o provedení pracovní činností

 

 

DOHODA O PRACOVNÍ ČINNOSTI

 

 

 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

 

 

XXXXXX v. o. s., pobočka Ostrava
zastoupený panem JUDr. LLLLL Lllllll, ředitelem firmy

Výškovická 00000/0
IČO: 000000000

700 00  Ostrava - Zábřeh
(dále jen „Zaměstnavatel“)

 

a

 

YYYYYY Yyyyyy

nar. 00. prosince 1976
Horní 00
700 54  Vratimov
(dále jen „Zaměstnanec“)

 

 

tuto

Dohodu o pracovní činnosti

v souladu s § 76 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění

 

 

 

  1. PŘEDMĚT ZÁVAZKU

 

Místo výkonu práce: Výškovická 00000/0, 700 30  Ostrava Zábřeh

Zaměstnanec se zavazuje pro zaměstnavatele vykonávat práci na pozici inventurní referentky. Pracovní doba zaměstnance v rozsahu 20 hodin týdně a její rozvržení určí zaměstnavatel.
Za práci bude zaměstnanci poskytována odměna 180 Kč/hod, která je splatná do každého
15. měsíce kalendářního roku. Jako den nástupu do práce se stanovuje 1. 7. 2016. Dohoda
se uzavírá na dobu neurčitou.

 

 

 

  1. ZRUŠENÍ ZÁVAZKU

 

Zaměstnavatel může tuto dohodu okamžitě zrušit z důvodů uvedených v § 55 zákoníku práce.

Zaměstnanec může tuto dohodu okamžitě zrušit z důvodů uvedených v § 56 zákoníku práce.

Jednostranně může tuto dohodu zrušit zaměstnavatel i zaměstnanec, a to bez udání
důvodu, s 15-denní  výpovědní dobou, která počíná běžet dnem, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně.

 

 

 

  1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

Tato dohoda, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této dohody nebo v souvislosti
s ní, se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
a souvisejícími předpisy.

Tato dohoda se pořizuje ve 2 vyhotoveních a každá ze smluvních stran obdrží jeden podepsaný stejnopis.

Smluvní strany výslovně prohlašují a svým podpisem stvrzují, že tuto dohodu uzavírají svobodně, určitě a vážně, s tím, že si obsah dohody řádně přečetly a nemají k jejímu obsahu žádných námitek, ani výhrad.

 

 

Praha 16. 4. 2016

 

 

 

 

 

    Zaměstnavatel                                                                           Zaměstnanec

(vlastnoruční podpis)                                                              (vlastnoruční podpis)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOHODA O PRACOVNÍ ČINNOSTI

 

 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

 

 

XXXXXX v. o. s., pobočka Ostrava - Zábřeh
zastoupený panem JUDr. LLLLL Lllll, ředitelem firmy

Výškovická 00000/0
IČO: 00000000

700 30  Ostrava - Zábřeh
(dále jen „Zaměstnavatel“)

 

a

 

YYYYYYY Yyyyy

nar. 00. prosince 1976
Horní 00
700 54  Vratimov
(dále jen „Zaměstnanec“)

 

tuto

Dohodu o pracovní činnosti

v souladu s § 76 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění

 

Článek I.

 

  1. Zaměstnanec se touto dohodou zavazuje provést pro zaměstnavatele práci v rozsahu 20 hodin týdně.

 

  1. Místo výkonu práce: Výškovická 000000/0, 700 30  Ostrava Zábřeh

 

Funkce: inventurní referentka

 

Článek II.

 

  1. Za vykonanou práci náleží zaměstnanci odměna v hrubé výši 180 Kč/hodina. Odměna je splatná převodem na bankovní účet č. 0682202143/0800 u České spořitelny. Odměna je splatná měsíčně a bude vyplacena vždy v termínu do každého 15. měsíce kalendářního roku.

 

 

 

Praha 16. 4. 2016

 

 

 

 

………………………                                                             ………………………

 (vlastnoruční podpis)                                                              (vlastnoruční podpis)

     Zaměstnavatel                                                                           Zaměstnanec