Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dohoda o provedení práce 1

DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE

 

XXXXXXXXX

pOHŘEBNÍ 393/70

702 00  Ostrava

(dále jako „Zaměstnavatel“)

 

a

 

YYYYYYY

Cholerova 1446/5

700 30  Ostrava         

(dále jako „Zaměstnanec“)

 

uzavírají tuto dohodu o provedení práce

 

Zaměstnanec se zavazuje, že na základě této dohody bude vykonávat funkci účetní v rozsahu do 300 za rok. Náplní práce zaměstnance bude kontrola faktur projektů školy od roku 2018.

Za řádně provedenou práci odpovídající sjednaným podmínkám vyplatí zaměstnavatel zaměstnanci odměnu ve výši 180 Kč za hodinu, která bude vyplácena na účet č. 0682202143/0800 vedený u České spořitelny určený zaměstnancem vždy 15. dne v následujícím kalendářním měsíci.

Počet hodin činí maximálně 300 v kalendářním roce. Pracovní doba je stanovena na 3 hodiny denně od pondělí do středy.

Místem provedení práce je sídlo zaměstnavatele na adrese Sládečkova 393/70, 702 00 Ostrava-Michálkovice.

Při své práci bude zaměstnanec dodržovat předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a vnitřní předpisy Zaměstnavatele, s nimiž bude seznámen.

Tuto dohodu je možné ukončit výpovědí z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu s 15 denní výpovědní dobou, která začíná již dnem, ve kterém byla výpověď doručena druhé smluvní straně.

Tato dohoda byla sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jeden převzal zaměstnavatel a druhé zaměstnanec.

 

 

Ostrava 14. 3. 2019

 

 

 

(vlastnoruční podpis)                                                                         (vlastnoruční podpis)

YYYYYYYYYY                                                                              Mgr. XXXXXXXX

                                                                                                          ředitel školy