Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nájemní smlouva

SMLOUVA O NÁJMU BYTU

podle § 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

 

Pronajímatelem                                  

Jméno:          Petr Novák
Datum nar.:  22. 1. 1982
Rodné číslo: 820222/1234
Bytem:          Hradilova 6, 742 83  Klimkovice
(dále jen jako „Pronajímatel“)

 

a

 

Nájemcem

Jméno:          Ema pokorná
Datum nar.:  18. 10. 1998
Rodné číslo: 986018/9876
Bytem:          Čapkova 7, 602 00  Brno
(dále jen jako „Nájemce“)

 

 

I. Předmět smlouvy

 

Pronajímatel prohlašuje, že je výlučným vlastníkem bytové jednotky č. 1 v třetím nadzemním podlaží domu č. p 13 v ulici Sládečkova, obec Ostrava-Michálkovice (dále jen „Předmět nájmu“).

Byt o velikosti 1+kk je vybaven lednicí, dvou plotýnkovým vařičem, kuchyňskou linkou, postelí, dvěma nočními stolky a dvěma lampami.

Byt se nachází v domě bez výtahu.

Voda v bytě je ohřívaná plynovým kotlem.

V bytě se také nacházejí plastová okna, plovoucí podlaha a dlažba.

Pronajímatel se zavazuje, že Nájemci přenechá k užívání Předmět nájmu na dobu stanovenou v čl. II odst. 2 této smlouvy.

Nájemce se seznámil se stavem Předmětu nájmu, při čemž obě smluvní strany konstatují, že nevykazuje nedostatky bránící řádnému užívání.

V podrobnostech týkajících se stavu Předmětu nájmu odkazují strany na předávací protokol, který bude vyhotoven při předání Předmětu nájmu Pronajímatelem Nájemci a podepsán oběma stranami této smlouvy. Obsahem tohoto protokolu bude zejména podrobný popis Předmětu nájmu (jednotlivé místnosti a jejich výměra) a jeho stavu, jakož i soupis všech významných součástí a veškerého příslušenství nacházejícího se v Předmětu nájmu a předaného v souvislosti s touto smlouvou, dále stavy měřidel energií a výčet klíčů předaných Pronajímatelem Nájemci souvisejících s užíváním Předmětu nájmu.

 

 

 

II. Doba nájmu

 

Pronajímatel předá Nájemci Předmět nájmu 1. 9. 2018. O předání Předmětu nájmu bude sepsán předávací protokol v souladu s čl. I odst. 4 této smlouvy.

Nájem je sjednán na dobu určitou, a to od 1. 9. 2018 do 31. 12. 2022.

 

 

III. Způsob užití Předmětu nájmu Nájemcem

 

Nájemce bude Předmět nájmu užívat řádně.

Nájemce prohlašuje, že hodlá Předmět nájmu užívat pouze k bydlení.

Pracovat nebo podnikat může Nájemce v bytě jen v případě, že to nezpůsobí zvýšené zatížení pro Předmět nájmu ani pro dům, v němž se Předmět nájmu nachází.

Nájemce má právo chovat v Předmětu nájmu zvíře jen tehdy, nepůsobí-li chov Pronajímateli nebo ostatním obyvatelům domu obtíže nepřiměřené poměrům v domě. Vyvolá-li chov zvířete potřebu zvýšených nákladů na údržbu společných částí domu, nahradí nájemce tyto náklady pronajímateli.

 

 

IV. Další osoby v Nájemcově domácnosti

 

Nájemce prohlašuje, že Předmět nájmu bude užívat sám.

Pronajímatel si touto smlouvou vyhrazuje právo udělení souhlasu s přijetím nového člena do Nájemcovy domácnosti v Předmětu nájmu.

 

 

V. Nájemné

 

Nájemné se sjednává ve výši 8.000 Kč měsíčně a dále také 2.000 Kč měsíčně za služby spojené s užíváním bytu.

Nájemné se platí dopředu a je splatné ke čtrnáctému dni měsíce, a to bezhotovostně na účet Pronajímatele č. 143723360/0800 vedený u České spořitelny.

 

  

VI. Vratná kauce

Nájemce poskytl při podpisu této smlouvy Pronajímateli vratnou kauci ve výši 36.000 Kč.

 

 

 

VII. Ukončení nájmu

 

Nájem končí uplynutím doby nájmu sjednané v čl. II této smlouvy.

Nájem lze dále kdykoliv ukončit dohodou stran nebo výpovědí.

Nájemce může vypovědět nájem kdykoliv bez uvedení důvodu, avšak vždy písemnou formou a v tříměsíční výpovědní době. Výpovědní doba začíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího poté, co výpověď došla Pronajímateli.

Pronajímatel může nájem vypovědět pouze ze zákonem stanovených důvodů.

 

 

 

VIII. Vrácení Předmětu nájmu při skončení nájmu

 

Při skončení nájmu uvede Nájemce Předmět nájmu do původního stavu, odstraní v něm veškeré změny provedené se souhlasem či bez souhlasu Pronajímatele, ledaže se strany o určité změně zvlášť dohodnou, že ji Nájemce odstranit nemusí a Předmětu nájmu vyklidí.

Nájemce předá Předmět nájmu Pronajímateli nejpozději v den následující po skončení nájmu.

O předání bytu Nájemcem Pronajímateli bude vyhotoven při předání Předmětu nájmu Nájemcem Pronajímateli předávací protokol, který bude podepsán oběma stranami této smlouvy. Obsahem tohoto protokolu bude zejména podrobný popis Předmětu nájmu a odchylek jeho stavu oproti stavu, v jakém byl Předmět nájmu předán Pronajímatelem Nájemci, dále stavy měřidel energií a výčet klíčů souvisejících s užíváním Předmětu nájmu předaných Nájemcem Pronajímateli.

 

 

IX. Ostatní práva a povinnosti stran

Touto smlouvu neuděluje Pronajímatel Nájemci souhlas, aby si Nájemce či jeho prostřednictvím jiné osoby zřídily v Předmětu nájmu trvalé bydliště.

Práva a povinnosti stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem.

 

 

X. Závěrečná ustanovení

Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky na základě souhlasu obou stran.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, při čemž každá ze stran obdrží po jednom.

Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, že s jejím obsahem bezvýhradně souhlasí a na důkaz této své svobodné vůle připojují své podpisy.

 

 

Ostrava dne 5. 6. 2018

 

 

 

 (vlastnoruční podpis)                                                                   (vlastnoruční podpis)

………………………………                                        ………………………………

Petr Novák                                                                                   Ema pokorná

Pronajímatel                                                                                  Nájemce

 

 

 

Přílohy:

List vlastnictví

Předávací protokol